نویسنده = امین شاه‌وردی
تعداد مقالات: 3
1. تمامیت منطق رواقی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-66

امین شاهوردی


2. گزاره‌های منفصله نزد ابن‌سینا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-82

امین شاهوردی


3. بررسی تفسیرهای گوناگون ادات‌های منطقی از دیدگاه رواقیان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-130

امین شاه‌وردی؛ محمدعلی اژه‌ای