نویسنده = فراز عطار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظریة معنای کواین با محوریت تز عدم تعین ترجمه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 97-136

فراز عطار


2. اصلاحات برنتانو بر منطق قیاسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-102

فراز عطار