1. تولید معنا از قراردادهای سمانتیکی طبق مدل شعاعی

هومن محمد قربانیان

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 105-123

چکیده
  قراردادهای سمانتیکی، یعنی اصولی که سازنده‌‌های اصلی معنای کلمات هستند، برای کلمات گوناگون به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌‌شوند، و نظریة کریپکی مدل بسیار مناسبی است که نحوة ظهور این قراردادها را مشخص می‌‌‌کند. قراردادهای معنایی یکی از کاربردهای کلمه هستند که در سیستم باورهای زبانی کاربران زبان برجسته شده باشند. با قبول سمانتیک ...  بیشتر