کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: منطق رواقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفسیرهای گوناگون ادات‌های منطقی از دیدگاه رواقیان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-130

امین شاه‌وردی؛ محمدعلی اژه‌ای