موضوعات = فلسفه زبان (با گرایش منطق)
تعداد مقالات: 3
1. دلالت ثابت کلمات کلی و مشکل بی مایگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-62

رضا سلطانی؛ سید محمد علی حجتی


2. مفهوم بازنمایی در نظریۀ «زیست‌معنایی» میلیکان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-28

حامد باستین؛ سید محمدعلی حجتی


3. فعل گفتاری نزد منطق‌دانان مسلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-99

احمد عبادی