موضوعات = فلسفه منطق
تعداد مقالات: 6
2. متن‌گرایی در مقابل حداقل‌گرایی در سمانتیک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-23

نیما احمدی؛ لطف الله نبوی؛ سید محمد علی حجتی


3. تاملی در مقاله‌ی «نقش عوامل اجتماعی در معرفت ریاضی و منطقی»

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-122

غلامرضا ذکیانی


4. محمول وجود در منطق فرگه‌ای

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-125

مهدی محمدی؛ علی‌اکبر احمدی افرمجانی


5. رواداری در نظریه ی ST

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

داود حسینی