نظریة وجود ذهنی ابن‌‌‌سینا در برابر بالفعل‌گرایی غیر جدی و امکان‌گرایی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دکترای فلسفه و مدرس دانشگاه

2 کارشناس ارشد فلسفة اسلامی

چکیده

تبیین وضعیت متافیزیکی معدومات یکی از مسائل غامض فلسفی است که برخورد با آن هر نظام منطقی و فلسفی را دچار چالش می‌کند و می‌تواند قسمت عمده‌ای از نظریات جهان‌شناسی فیلسوفان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله سه پرسش اصلی و مهم مطرح می‌کنیم و سپس به معرفی سه رویکرد بالفعل‌گرایان (به‌ویژه بالفعل‌گرایان غیر جدی)، امکان‌گرایان، و ابن‌‌‌سینا در مواجهه با این سه پرسش می‌پردازیم و با مقایسة پاسخ‌هایی که هر یک از این سه دیدگاه به این پرسش‌ها می‌دهند نشان می‌دهیم که نظام فلسفی ابن‌‌‌سینا عناصری ناهمگون از رویکرد‌های امکان‌گرایی و بالفعل‌گرایی را در خود جمع کرده است که قابل جمع نیستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avecinna’s Theory of Mental Existence versus Theory of Possibilism and Nonseriuos Actualism

نویسندگان [English]

  • Alireza Dastafshan 1
  • Azar Karimi 2
1 MA in Islamic Philosophy (Corresponding Author)
2 MA in Islamic Philosophy Corresponding Author)
چکیده [English]

Avicenna believes that existence is either objective or subjective. Indeed, in his view, the existent and object are never separated from each other and their discrimination is analytical and intellectual; existent and object are Mosaveqat. In other words, what is thing exists and what exists is an object. In contrast to the Islamic Theologians, the objecthood is wider than existence, because Sabetat about which we have knowledge do not exist; so there should be a kind of realization and permanency beyond the existence. In the current century, in the tradition of analytical philosophy, Nathan Salmon with Non-serious actualism approach and by using free logic believes that the object is what has property; either existent or nonexistent. The objecthood of object is based on having property, rather than the existence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: existence
  • objecthood
  • nonexistence
  • Avicenna
  • Nathan Salmon
  • non-serious actualism
ابن‌‌‌سینا (1379). التعلیقات، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.

ابن‌‌‌سینا (1404 ق). الهیات الشفاء، مقدمة للدکتور ابراهیم مدکور، قم: منشورات مکتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النّجفى.

بهمنیار، ابن‌‌‌المرزبان (بی‌تا). التحصیل، تحقیق و تصحیح مرتضی مطهری، تهران: دانشگاه تهران.

شیرازی، صدرالدین (1386 ق). الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، بیروت: دار احیاء التراث العلمی.

شیرازی، صدرالدین (بی‌تا). التعلیقة علی الهیات الشفاء، تهران: بیدار.

دست افشان، علیرضا (1387). بررسی و حل مسئلة ابهام ساختاری و مسئلة تعهد وجودی در دلالت‌شناسی ضمایر آنافوریک، رسالة دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

اللوکری، ابوالعباس (بی‌تا). بیان الحق بضمان الصدق، دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی: مؤسسة بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی.

مطهری، مرتضی (بی‌تا). شرح مبسوط منظومه، مجموعه آثار، ج 9، تهران: صدرا.

مصباح یزدی، محمدتقی (1385). شرح الهیات شفا، ج 1، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

نبوی، لطف‌الله (1389). مبانی منطق فلسفی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

 

Kripke, S. (1972). Naming and Necessity, Oxford: Basil Blackwell.

Lambert, K. (2001). ‘Free Logic’, in Blackwell Guide to Philosophical Logic.

Parsons, T. (1982). ‘Are There Nonexistent Objects’, In American Philosophical Quarterly, Vol. 19, No. 4.

Salmon, N. (1987). ‘Existence’, In Philosophical Perspectives, 1: Metaphysics, Atascadero, Calif: Ridgewiew.

Salmon, N. (1998). ‘Nonexistence’, Noûs, Vol. 32, No. 3.

Salmon, N. (2002). ‘Mythical Objects’, in Metaphysics, Mathematics, and Meaning, Oxford: Clarendon Press.

Williamson, T. (1998). ‘Bare Possibilia’, Erkenntnis, Vol. 48.