بنیادهای مابعدالطبیعی منطق لایب‌نیتس از نظر هیدگر

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه منطق علامه طباطبایی

چکیده

هیدگر برای نشان‌دادن این‌که چگونه هر منطقی در بستری مابعدالطبیعی شکل می‌گیرد، در کتاب بنیادهای مابعدالطبیعی منطق، نظریة حکم لایب‌نیتس را به عنوان نمونه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. او پس از پرسش دربارة نسبت وجود و تفکر، به توصیف ساختار حکم در نظریة مذکور می‌پردازد و به خاستگاه تاریخی آن اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که مفاهیمی چون موضوع و محمول و نسبت این دو در گزاره یا همان حکم و همچنین تعریف صدق در تفکر لایب‌نیتس تا چه حد متأثر از آموزه‌های مابعدالطبیعی‌اند؛ حال آن‌که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های لایب‌نیتس، استقلال منطق از مابعدالطبیعه و بنیان نهادن مابعدالطبیعة خویش بر پایة چنان منطقی است. در این مقاله کوشیده‌ام نشان دهم که چگونه هیدگر نظریة حکم لایب‌نیتس را مورد مطالعه قرار می‌دهد و درهم‌تنیدگی منطق و مابعدالطبیعه را در تفکر او اجتناب‌ناپذیر می‌داند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphysical Foundations of Leibniz's Logic from Heidegger's Point of View

نویسنده [English]

  • Mina Ghajargar
. M.A in Philosophy of Logic, Allameh University
چکیده [English]

In Metaphysical Foundations of Logic, Heidegger analyzes Leibniz's doctrine of judgment down to basic metaphysical problems to show that how any kind of logic founds its grounds in metaphysics. After questioning the relation between being and thought, he describes the structure of judgment in Leibniz's theory of judgment and refers to its historical origin. He demonstrates that concepts like subject and predicate and their relation in proposition or judgment and also the definition of truth in Leibniz's thought are grounded in metaphysical theories. Yet one of the most important Leibniz's concerns was the independency of logic from metaphysics to build his metaphysics on the basis of such logic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Logic
  • Metaphysics
  • Substance
  • Judgment
  • subject
  • Predicate
لایب‌نیتس، گتفرید ویلهلم (1375). منادولوژی، ترجمة یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

 

Aristotle (1991). The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, two Vols., Jonathan Barnes (ed.), New Jersey: Princeton University Press.

Shirley, Greg (2010). Heidegger and Logic, the Place of Logos in Being and Time, New York: Continuum International Publishing Group.

Heidegger, Martin (1984). Metaphysical Foundations of Logic, Trans. Michael Heim, Indiana: Indiana University Press.

Heidegger, Martin (2010). Logic the Question of Truth, Trans. Thomas Sheehan, Indiana: Indiana University Press.