مسئلة «هست و باید» و پارادوکس پرایور

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشیار گروه منطق، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی دکتری منطق، دانشگاه تربیت مدرسz

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

4 ستاد گروه فلسفة اخلاق، دانشکدة علوم و معارف اسلامی، دانشگاه قم

چکیده

به علت برخی ویژگی‌های منطق سنتی ارسطویی، عدم ارتباط منطقی میان جملات از نوع «هست» و جملات از نوع «باید» بدیهی به‌ نظر می‌رسد. اما منطق جدید فاقد چنین ویژگی‌هایی است؛ پرایور با تکیه بر این نکته طرف‌داران شکاف منطقی «هست» و «باید» را با یک پارادوکس مواجه می‌کند. در این مقاله ابتدا پارادوکس پرایور و برخی پاسخ‌های فلسفی به آن را بیان می‌کنیم، سپس به تشریح منطق چند‌ارزشی بیل که برای حل این پارادوکس پیشنهاد شده می‌پردازیم و خواهیم دید این پارادوکس در چهارچوب منطق ربط نیز حل خواهد شد. با این حال پرایور علاوه بر این پارادوکس، براهین دیگری نیز ارائه می‌کند. ما نشان خواهیم داد هر‌چند این دو منطق پارادوکس پرایور را حل می‌کنند، هر یک از حل برهانی دیگر عاجز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ‘Is-Ought’ Problem and Prior’s Dilemma

نویسندگان [English]

  • Lotfollah Nabavi 1
  • Zinat Ayatollahi 2
  • Mohammad Saeedi Mehr 3
  • Mohsen Javadi 4
1 Associate Professor of Logic, Tarbiat Modares University
2 Ph.D Student in Logic, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University
4 Professor of ethics, Islamic science and m’arif , Qom University
چکیده [English]

In traditional Aristotelian logic, the absence of a logical relation between ‘is’ and ‘ought’ statements seems to be evident, due to some characteristics of the logic. Prior relying on this fact that modern logic does not possess such characteristics, present a paradox against the advocates of the logical gap between ‘is’ and ‘ought’. In this paper, we, first, explain this paradox and a number of philosophical solutions have been proposed to solve it. Then, we illustrate and evaluate the Beall’s ‘many-valued logic’, which has been introduced as a solution to this paradox. We’ll see that this paradox could be solved in the context of the ‘relevant logic’ too. But besides of this paradox, Prior presents two other arguments, which although these two logics solve the paradox, we’ll show that each of them is unable to response to these two other arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ‘Is-Ought’
  • Problem
  • Prior’s Dilemma
  • classical logic
  • many valued logic
  • relevant logic