معناداری جمله‌های حاوی نام‌های تهی: نقدی بر دیدگاه مارگا ریمر

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مارگا ریمر معتقد است که کاربران معمولی زبان ماینونگی‌گرایی را مفروض می‌گیرند و شهود ایشان مبنی بر معناداری جمله‌های حاوی نام‌های تهی مبتنی بر همین امر است. ما در این مقاله نشان خواهیم داد که موضع او پشتوانة استدلالی محکمی ندارد. یعنی دیدگاه رقیبی وجود دارد که اولاً با دیدگاه ریمر در تعارض است؛ ثانیاً به اندازة دیدگاه او قدرت تبیینی دارد؛ و ثالثاً دلیلی برای ترجیح دیدگاه ریمر به این دیدگاه رقیب وجود ندارد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaningfulness of the Sentences Contained Empty Names A Critique on Marga Reimer’s view

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Hojjati 1
  • Mohammad Saleh Zarepour 2
1 associate professor of philosophy department, Tarbait Modares University
2 PhD student in philosophy, Tarbait Modares University
چکیده [English]

 Marga Reimer believes that ordinary speakers presuppose Meinongianism and their intuition about the meaningfulness of the sentences contained empty names is based on this fact. We will argue in this paper that her view is not strongly supported. More precisely, there is an alternative view that is incompatible with Reimer's view and as powerful as it in explaining speakers' intuitions. We will argue that there is no plausible reason for preferring Reimer’s view to this proposed alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proper name
  • empty name
  • Millianism
  • Meinongianism
  • principle of compositionality