بررسی تفسیرهای گوناگون ادات‌های منطقی از دیدگاه رواقیان

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان

2 استاد فلسفه، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این جستار منطق رواقی و تعبیری که در نیمة نخست قرن بیستم از این منطق صورت گرفت بررسی می‌شود. از آن‌جا که نخستین محققان در این دوره بر اساس پیش‌فرض‌های منطق جدید با منطق رواقی مواجه شدند، این رویکرد را کلاسیک نامیده‌ایم و سعی کرده‌ایم تعابیری را که این رویکرد از ادات اصلی منطق رواقی یعنی نفی، عطف، فصل، و شرطی به‌دست داده است بررسی کنیم. در مورد هر ادات، در پرتو کارهای جدید بر روی منطق رواقی، نارسایی‌های برداشت کلاسیک نشان داده شده است. در پایان این جستار توضیح می‌دهیم که برداشت کلاسیک از ادات‌ نفی و عطف به‌لحاظ جدول ارزش صحیح است هرچند مفاهیم رواقی یادشده را تماماً نمی‌رساند. هم‌چنین نشان خواهیم داد که برداشت کلاسیک از ادات‌های فصل و شرطی در مواردی نادرست بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of various interpretations of logical connectives; From the perspective of the Stoics

نویسندگان [English]

  • Amin Shahverdi 1
  • Mohammad Ali Ejeii 2
1 PhD student in philosophy, University of Isfahan
2 professor of philosophy department, University of Isfahan
چکیده [English]

This article studies the stoic logic and the interpretation of which presented in the first half of twenty century. Since the encounters of the first researchers of this period to stoic logic is based on the modern logic presuppositions, we have called this approach classic and have attempted to examine the interpretations that this approach have presented of the connectives of the logic, i.e. disjunction, conjunction, conditional, and negation. In the lights of new works on stoic logic, the defects of the classic reading of these connectives will be shown. In the end of the paper we will explain that the classic understating of negation and conjunction connectives is right according to truth table, even though doesn’t convey stoic concepts completely. We will also show that the classic understanding of disjunctive and conditional connectives is wrong in some cases.
         
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: stoic logic
  • modern logic
  • disjunction
  • conjunction
  • conditional
  • negation