نقیض موجهات مرکب جزئیه نزد خونجی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

دانشجوی دکتری فلسفة اسلامی، دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی

چکیده

خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوة متفاوت برای استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزارة موجهة جزئیه را گزارة کلیة مردده‌‌المحمول می‌داند و در شیوة دیگر نقیض این گزاره را گزارة منفصله‌‌ای تلقی می‌‌کند که موضوع یکی از طرفین آن به‌وسیلة محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری دربارة چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره‌‌های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق‌‌دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوة اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق‌‌دانی است که گزارة مردده‌‌المحمول را کشف کرده است. هم‌چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوة دوم استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه را وام‌دار کشّی بوده است و دومین منطق‌‌دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contradictory of Particular Compound Modal Proposition in Khunaji

نویسندگان [English]

  • Abozar Ghaedifar
  • Seyed Mohammad Ghaderi
student in Islamic philosophy, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Expressing the contradictory of atomic modal and universal compound modal, Khunaji utilizes two different methods to infer the contradictory of modal particular compound proposition. In one method, he accounts contradictory of modal particular proposition a disjunctive- predicated universal proposition and in the other method he accounts contradictory of this proposition a disjunctive proposition which the subject of one of the two sides is bounded by common predicate of disjunction particles. In this paper after a brief review of quality contradiction atomic modals and universal compound propositions in viewpoint of Khunaji, we will consider the quality contradiction particular compound modals in the viewpoint of this logician and we demonstrate that Khunaji is the inventor of the first method to infer the contradictory from this proposition and is the first logician discovered the disjunctive predicated proposition. We will also show  that Khunaji in the second method of inference was owed Kashshi and he was the second logician that utilizes this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modal proposition
  • atomic modal
  • compound modal
  • contradictory
  • Khunaji
  • Kashshi