دلالت ثابت کلمات کلی و مشکل بی مایگی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کریپکی در کتاب مشهور «نامگذاری و ضرورت» مفهوم دلالت ثابت(rigid designation) را برای کلمات مفرد(singular terms) و به منظور رد نظریه های وصفی معرفی کرد؛ به این مضمون که یک کلمه دلالتگر، ثابت است اگر‌و‌تنها‍‌اگر در همه جهانهای ممکن بر یک چیز دلالت کند. او در سخنرانی سوم این مفهوم را به کلماتی که برای انواع‌طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند تعمیم داد.در باب اینکه این تعمیم چگونه خواهد بود بحثهای بسیاری در گرفته است که می توان آنها را به دو دسته کلی قائلین به همسانی‌در‌دلالت(sameness in designation) و ذاتگرایان(essentialists) تقسیم کرد؛ لیکن یک مشکل اساسی بر سر راه قائلین به همسانی‌در‌دلالت تحت عنوان «مشکل بی‌مایگی»"(trivialization problem) وجود دارد که می گوید اگر ثبات برای کلمات کلی(general terms) به معنای همسانی‌در‌دلالت در میان جهانهای ممکن باشد ،آنگاه علاوه بر کلمات مربوط به انواع طبیعی بقیه کلمات کلی هم ثابت خواهند شد؛ زیرا آنها نیز دلالت بر یک خصوصیت یکسان خواهند کرد.در این مقاله ما یک روش استدلالی را برای دفع مشکل بی مایگی نقد می کنیم.این روش استدلالی بر این اساس است که اوصاف معین می توانند دلالت بر اشیاء وافر(abundant) بکنند و با استفاده از تناظر(parallelism) بین کلمات کلی و کلمات مفرد نتیجه می‌گیرد عبارات حملی وصفی نیز می توانند دلالت بر خصوصیات وافر بکنند؛ اما به نظر می‌رسد این ادعا با بعضی اصولی که رفتار سمانتیکی کلمات را توضیح می‌دهند و شهودهای ما در مورد صدق عبارات شامل این کلمات، همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

rigid designation of general terms and trivialization problem

نویسندگان [English]

  • Reza Soltani 1
  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 2
1 PhD. student in Dept. of Philosophy, Tarbiat Modares University
2 member of philosophy Dept.Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Kripke in his famous book, Naming and Necessity, introduces the concept of “rigidity” for designation of singular terms; and by using it, he refutes the Descriptive Theory of Meaning. If a term is rigid it means that it designates the same thing in all possible worlds in which it exists. Kripke, in third lecture, extends the concept of “rigidity” to all natural kind terms. This extension has had several interpretations which can be put into two categories: the sameness in designation, and the essentialist approaches. The sameness in designation approach, however, confronts “the trivialization problem”,i.e. not only natural kind terms, but also all general terms are rigid designators since each of them designates a property which remains the same across all possible worlds. An argumentative way has been proposed to refute trivialization problem. This approach is based on considering abundant objects as the designatum of singular terms and parallelism between these words and general terms. In this paper we will criticize this approach and show that it conflicts with some semantic roles of general terms and also our intuition concerning the truth value of sentences containing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rigid designation
  • general terms
  • trivialization problem
  • abundant objects
  • office persons
Donnellan, Keith(1966).”Reference and Definite Descriptions”,The Philosophical Review,Vol.75: 281-304.

Gómez-Torrente, Mario(2006)” Rigidity and Essentiality”,Mind 115: 227-259.

Kripke, Saul(1980). “Naming and Necessity”,Cambridge, MA: Harvard University Press.

LaPorte, Joseph. 2000. Rigidity and Kind. Philosophical Studies 97: 293-316.

Lewis, David(1986). “On the Plurality of Worlds”,Oxford: Blackwell.

López de Sa, Dan(2008),”Rigidity for Predicates and the Trivialization Problem”Philosopher’s Imprint 8 ,(1):1-13

Martí, Genoveva, y Martínez, José (2011). “General Terms, Rigidity and the Trivialization Problem”,Synthese Vol.181: 277-293.

Schwartz, Stephen (2002),“Kinds, General Terms, and Rigidity: A Reply to LaPorte”

Philosophical Studies, Vol.109 : 265-277.

Sidelle, Alan(1992).”Rigidity, Ontology and Semantic Structure”,The Journal of Philosophy ,Vol.89: 410-430.

Soames, Scott (2002). Beyond Rigidity. The Unfinished Semantic Agenda of Naming andNecessity, Oxford: OUP.

Wright, Crispin (1998).“Why Did Not Deserve His Frege Granum Salis . A Note on the

Paradox of "The Concept Horse" and the ascription of Bedeutungen to Predicates " GrazerPhilosophische Studien ,Vol.55 : 239-263.

Zerbudis,Ezequiel (2014).”Ontologías abundantes y rigidez para expresiones predicativas”, Theoria, Vol.79,113-132