واکاویِ ملاک های احتمالاتی در استنتاج بهترین تبیین

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری فلسفۀ علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه مفید قم

چکیده

طبق رویکرد رایج به استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای پدیده‌های در دستِ بررسی ارائه می‌دهد، احتمالاً صادق است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این نحوۀ استدلال” ایراد وُلتِر “ است. مطابق این اشکال، دلیلی نداریم که ملاک‌های انتخاب بهترین تبیین، موسوم به مزیت‌های تبیین‌گر، محتمل‌ترین تبیین- یعنی تبیینی که نسبت به دیگر تبیین‌های رقیب از احتمال صدق بیش‌تری برخوردار است- را به دست دهند. هدف اصلیِ این نوشتار، واکاویِ ملاک‌های احتمالاتیِ مرتبط با IBE در مواجهه با ایراد وُلتِراست. به بیان دقیق‌تر، در پی آنیم که چنان‌چه ضابطه‌های احتمالاتیِ ارائه شده برای ارزیابیِ فرضیه‌های تبیین‌گر، ملاک انتخاب بهترین تبیین قرار گیرند، آیا این اطمینان وجود خواهد داشت که محتمل‌ترین تبیین به دست آید؟ در این راستا، ملا‌ک‌های احتمالاتیِ مرتبط با IBE را در سه دستۀ ملاک‌های معطوف به قضیۀ بیز، ملاک‌های معطوف به نظریۀ تأیید و ملاک‌های معطوف به مزیت‌های تبیین‌گر بررسی می‌کنیم. این واکاوی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از ضابطه‌های ارائه شده از پس تحدید بهترین تبیین - به گونه‌ای که محتمل‌ترین تبیین را به ‌دست دهد- بر نمی‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Probabilistic Criteria in Inference to the Best Explanation

چکیده [English]

According to a favored version of inference to the best explanation (IBE), the hypothesis that provides the best explanation for a group of observed phenomena is probably true. One of the key objections against this line of thought is Voltaire’s objection. According to this objection, we have no reason to believe that the explanatory virtues, as the criteria for selecting the best explanation, provide the likeliest explanation. In this paper, we address probabilistic criteria which are subject to Voltaire’s objection in IBE. To be exact, we scrutinize this question: considering proposed probabilistic criteria for assessing the explanatory hypotheses as the criteria for selecting the best explanation, is it justified to think of the best explanation as the likeliest one? Dealing with this question, the probabilistic criteria will be analyzed in three group: criteria based on Bayes’ theorem, criteria based on confirmation theory and criteria based on explanatory virtues. We argue that none of these criteria can determine the best explanation which provides the likeliest one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inference to the Best Explanation
  • Explanation
  • Probability
  • Bayes
  • Confirmation
  • Explanatory Virtues
اعتمادالاسلامی بختیاری، سیدمحمدمهدی و میرسعید موسوی کریمی (1394)” ارتباط مزیت‌های تبیین‌گر با یک‌دیگر و محدودیت «ایراد هانگِرفورد» “، ذهن، 63: 131-164.

Carnap, R. (1962) Logical Foundations of Probability, 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press.

 Chajewska, U., & Halpern, J. Y. (1997) “Defining explanation in probabilistic systems”, in: Proceedings of the 13th conference on uncertainty in AI, pp. 62–71.

Christensen, D. (1999) “Measuring Confirmation”, Journal of Philosophy, XCVI, 437–461.

Crupi, V., Tentori, K. and Gonzalez, M. (2007) “On Bayesian Measures of Evidential Support: Theoretical and Empirical Issues”, Philosophy of Science, 74: 229–252.

Crupi, V. & Tentori, K. (2012) “A Second Look at the Logic of Explanatory Power (with Two Novel Representation Theorems)”, Philosophy of Science, 79: 365–85.

Crupi, V. & Tentori, K. (2013) “Confirmation as Partial Entailment: A Representation Theorem in Inductive Logic”, Journal of Applied Logic, in press.

Earman, J. (1992) Bayes or Bust: A Critical Examination of Bayesian Confirmation Theory.   Cambridge: MIT Press.

Eells, E. (1982) Rational Decision and Causality. Cambridge: Cambridge University Press.

Eells, E. & Fitelson, B. (2002) “Symmetries and Asymmetries in Evidential Support”,            Philosophical Studies, 107: 129–142.

Fitelson, B. (2001a) “A Bayesian Account of Independent Evidence with Applications”,          Philosophy of Science (to appear).

 Fitelson, B. (2001b) Studies in Bayesian Confirmation Theory. Ph.D. thesis, University of Wisconsin, Madison.

 Fitelson, B. (2003) “A Probabilistic Theory of Coherence”, Analysis, 63: 194–199.

Gillies, D. (1986) “In Defense of the Popper-Miller Argument”, Philosophy of Science, 53: 110–113.

 Glass, D. H. (2002) “Coherence, Explanation, and Bayesian Networks”, in M. O’Neill, R.      Sutcliffe, C. Ryan, M. Eaton & N.J. L. Griffith (Eds), Artificial Intelligence and  Cognitive   Science, New York: Springer-Verlag, pp. 177–82.

Glass, D. H. (2007) “Coherence Measures and Inference to the Best Explanation”, Synthese, 157: 275-296.

 Glass, D. H. (2012) “Inference to the Best Explanation: Does It Track Truth?”, Synthese, 185:411–427.

Glymour, C. (2015) “Probability and the Explanatory Virtues”, British Journal for the  Philosophy of Science, 66: 591-604.

 Good, I. (1984) “The Best Explicatum