نقدِ انتقاداتِ شباهت خانوادگیِ ویتگنشتاین به تعاریفِ ارسطویی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده

نظریة "شباهت خانوادگیِ" ویتگنشتاین تأثیرگذارترین نظریة معاصر در باب "تعریف"، یا، به عبارت بهتر، در مقابلِ "تعریف" است. مقابلة اصلی این نظریة با "تعاریف ذاتی" است که ارسطو به‌عنوان سردمدار آن شناخته می‌شود. این نظریة را در دوران معاصر چالشی برای ذات‌گرایی در نظر گرفته‌اند. در این جستار، بعد از بیان نگرة شباهت خانوادگی و زمینه‌های بروز آن در تقابل با تعاریف ارسطویی، با استخراج انتقاداتِ این نگره بر تعاریف ذاتیِ ارسطو و یافتن پاسخ این انتقادات با توجه به متن آثار ارسطو، سعی دارم نشان دهم که طرح چنین انتقاداتی به تعاریف ارسطویی ناشی از فهم نادرست و ناآگاهی ویتگنشتاین نسبت به نگرة "تعاریف ذاتیِ" مدنظر ارسطو است. برای دست‌یابی به این مطلوب از دو روش پدیدارشناسی و تحلیلی بهره خواهم برد. بررسی آثار دست‌اولِ فلاسفة مذکور از اولویت‌های این پژوهش به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Wittgenstein’s family resemblance criticisms to the Aristotelian definitions

چکیده [English]

The family resemblance’s theory of Wittgenstein is the most influential contemporary theory of, or, to put it more precisely, against “definition”. The theory’s main opposition is towards essential definitions, whose leading theoretician is known to be Aristotle. In modern era, This theory have been considered a challenge to essentialism. In this essay, after expressing the theory of family resemblance and backgrounds of those in opposition to the Aristotelian definition, By extracting criticisms of the theory to essential definitions and answers them according to the text of Aristotle, I’m trying to show that expressing such criticisms to the Aristotelian definition due wittgenstein’s misunderstanding and ignorance than the Aristotle’s essential definitions. To achieve this thesis, will be used of phenomenology and analytical methods. Examining the philosophers’ own works was among the investigation’s priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Definitions
  • Aristotle
  • Concept
  • Family Resemblance
  • later Wittgenstein’s
_ ارسطو. متافیزیک (مابعدالطبیعه). مترجم شرف‌الدین خراسانی. تهران: موسسه انتشارات حکمت،        چاپ چهارم. 1385.

_ ارسطو، منطق ارسطو (اُرگانون). مترجم میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی. تهران: مؤسسه‌ی انتشارات    نگاه، چاپ دوم. 1390.

_کارول، نوئل. درآمدی بر فلسفة هنر. مترجم صالح طباطبایی. تهران: مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ سوم. 1392.

_ کِنی، آنتونی. معماری زبان و ذهن در فلسفة ویتگنشتاین. مترجم محمدرضا اسمخانی. تهران:      ققنوس، چاپ اول. 1392. (پیش‌تر این کتاب با عنوان: ویتگنشتاین: فلسفة نخستین، توسط انتشارات رخ‌داد نو منتشرشده)

_ ویتگنشتاین، لودویگ. برگه‌ها. مترجم مالک حسینی. تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول. 1384.

_ ویتگنشتاین، لودویگ. پژوهش‌های فلسفی. مترجم فریدون فاطمی. تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.  1391.

_ ویتگنشتاین، لودویگ. کتاب آبی؛ انگلیسی-فارسی. مترجم مالک حسینی. تهران: انتشارات سروش، چاپ اول از ویراست دوم. 1393. (چاپ اول این کتاب توسط انتشارات هرمس منتشرشده)

_ ویتگنشتاین، لودویگ. کتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی. مترجم ایرج قانونی. تهران: نشر نی، چاپ چهارم. 1393. 

 

 

منابع انگلیسی

 

_Pompa, L. 1968. "Family Resemblance: A Reply", The Philosophical Quarterly. Oxford University, Vol. 18, No. 73, Oct., Pp 347-353.

_Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Grammar. Edited By Rush Rhees, Translated By Anthony Kenny. London, Oxford: Blackwell Publishers Ltd, Fifth Published. 1993.

 

_Wittgenstein, Ludwig. “Notes On Logic”, The Second Appendix Of: Notebooks 1914-1916. Edited By G. H. Von Wright And G. E. M. Anscombe, With An English Translation By G. E. M. Anscombe, Index Prepared By E. D. Klemke. Londen, Oxford: Blackwell Ltd, Second Published Of Second Edition. 1998.

 

_Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Remarks. Edited From His Posthumous Writings By Rush Rhees And Translated Into English By Raymond Hargreaves And Roger White. London, Oxford: Basil Blackwell, Third Published. 1998.

_Wittgenstein, Ludwig. Zettel. Edited By G. E. M. Anscombe And G. H. Von Wright Translated By G. E. M. Anscombe. London, Oxford: Blackwell Publishers Ltd, Fourth Published Of  Second Edition. 1998.

_ Wittgenstein. Ludwig, 2009, Philosophical Investigations, Translated By G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker And Joachim Schulte, Fourth Edition, Wiley-Blackwell Publishing Ltd.

 

_Wittgenstein, Ludwig .Philosophical Investigation, Philosophische Untersuchungen, (English- German). Translated By G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker And Joachim Schulte. Wiley-Blackwell Publishing Ltd, Fourth Edition. 2009