آیا شرطی های خبری غیر تابع ارزشی هستند؟

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته منطق با رویکرد فلسفی دانشگاه اصفهان

چکیده

ناهمخوانی ادات ربط زبان طبیعی و ادات زبان منطق کلاسیک در تابع ارزشی بودن، موجب شده است تا برخی گمان کنند که زبان منطق کلاسیک در بازنمایی جملات زبان طبیعی و صورتبندی استدلالهای این زبان ناتوان است. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که زبان منطق کلاسیک یکسره از آن صورت بندی عاجز نیست و مدعای مخالفان توانایی زبان منطق در بازنمایی جملات و استدلالهای زبان طبیعی، کامل نیست. دفاعیات در این زمینه به دو دسته دفاعیات مستقیم و غیر مسقیم تقسیم میشوند. اگرچه نظریه گرایس در این زمینه یک نقطه عطف برای دفاع غیر مستقیم محسوب میشود، در این مقاله به طرح بخشی از دفاعیات مستقیم در برابر مدافعان نا همخوانی استدلالهای صوری شده زبان منطق با زبان طبیعی می پردازیم: ابتدا با ذکر استدلالهای استراسون در مخالفت با بازنمایی جملات زبان طبیعی توسط زبان منطق کلاسیک به دفاعیات کلارک خواهیم پرداخت و سپس چالشهای یانگ در مقابل کلارک و پاسخهای کلارک را خواهیم دید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is indicative conditionals non-truth functional?

نویسنده [English]

  • Masoud Alvand
Department of humanity, faculty of philosophy, university of Isfahan.
چکیده [English]

The incompatibility between the connectives of natural language and the language of classical logic in the truth-functionality has led some to think that the language of classical logic is incapable of representing the natural language sentences and formulating the arguments of this language. This paper tries to show that the language of classical logic is not entirely incapable of that formulation, and the opposition's claim to the ability of the language of logic in representing the sentences and the arguments of the natural language is not complete. The defenses in this area are divided into two categories of direct and indirect defense. Although Grice's theory is a turning point for indirect defense, this paper deals with some of direct defense against defenders of the incompatibility of formalized arguments in the language of classical logic with natural language: first, with Strawson's arguments in opposition to the representation of natural language sentences by classical logic, we propound Clark's defense, and then we will see young's challenges against Clarke and Clarke's responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • propositional logic
  • truth-functional connectives
  • natural language
  • formal language
  • entailment
  • material implication
  • implicature
  • logical constant
[1] Strawson, P.Fredrick (1952), Introduction to Logical Theory, Norwich, Routledge.

[2] Grice, H, Paul (1988), Logic and Conversation in Studies in the Ways of Words, pp 22-40, Cambridge : Harvard University press

[3] Clark, Micheal (1971), Ifs and Hooks, Analysis, Vol. 32,  No. 2, pp. 33-39

[4] Clark, Micheal (1974), Ifs and Hooks: A Rejoinder, Analysis, Vol. 34, No. 3, pp. 77-83

[5] Young, John J (1972),  Ifs and Hooks: A Defence of the Orthodox View, Analysis, Vol.     33, No. 2, pp. 56-63

[6] Mitchell, David (1962), An Introduction to logic, London

[7] Rieger, Adam (2013), Conditionals are material: the positive arguments, Synthese 61-74

[8] Sainsbury, Mark (2001), Logical Forms, second edition, Blackwell