نظریه ی قرون وسطایی اطلاق: دلالت شناسی پنهان در رساله ی «در پیرامون ابطال-های سوفیستی» ارسطو

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته فلسفه (گرایش منطق) دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای رشته علوم کامپیوتر دانشگاه مونت پلیه فرانسه

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه­ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه­های مهم منطقی-دلالت­شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق­دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی­های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه­ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود پیوندی معنادار به لحاظ تاریخی و مفهومی بین نظریه­ی قرون وسطایی اطلاق و نظریه­ی مغالطات ارسطو است که در رساله­ی «در پیرامون ابطال­های سوفیستی» وی مطرح شده است. بررسی مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقایسه و تطبیق با تحلیل­های منطق­دانان قرون وسطایی این فرضیه را تقویت می کند که نظریه­ی اطلاق همان دلالت­شناسیِ پنهان در نظریه­ی مغالطات ارسطو است که توسط منطق­دانان قرون وسطایی ماهیتی آشکار و مستقل پیدا کرده است و در دوران قرون وسطایی متأخر در برخورد با مشکلات دلالت­شناسی مختلف در ابعاد گسترده­تری نیز توسعه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medieval Supposition Theory:The Implicit Semantic of Aristotle's “Sophistical Refutations”

نویسندگان [English]

  • Mahin Bagheri 1
  • Mehdi Mirzapour 2
  • Gholamreza Zakiani 3
1 M.A in Philosophy-logic, Allameh Tabatabai University
2 Ph.D. in Computer Science, Montpellier University, France
3 Associate Professor of Philosophy Department, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Supposition theory is one of the most important logical- semantic theories which is put forward by medieval logicians in their logical texts and commentaries usually under the discussion topic "Properties of Terms". Since this theory has important consequences and results in logic, philosophy and theology, in this paper we will investigate its conceptual and historical origin. We claim that there is a significant and deep (historical and conceptual) bound between the medieval theory of supposition and Aristotle’s theory of fallacies as he has stated in his treatise “sophistical refutations”. The case-by-base study of Aristotle’s fallacy in comparison to the semantical analysis of medieval logicians support this idea that supposition theory is the implicit semantic of Aristotle’s “sophistical refutations” which has been reinterpreted as an explicit and dependent field of study by medieval logicians, and also it has been extended throughout the late medieval ages due to different semantical problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle’ “Sophistical Refutations”
  • Supposition Theory
  • Aristotle’s Logic
  • Medieval Logic
  • Logical Fallacies
ارسطو (1390). منطق ارسطو، ارگانون، ترجمه میرشمس­الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه.

باقری، مهین (1392). بررسی نسبت بین رساله «درباره ابطال­های سوفیستی» ارسطو و شکل­گیری نظریه اطلاق در قرون وسطای متاخر، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد به راهنمایی غلامرضا ذکیانی، دانشگاه علامه طباطبایی.

خندان، علی اصغر (1384). مغالطات، قم: بوستان کتاب.

مظفر، محمد رضا (1384). منطق، ج 2، ترجمه و اضافات علی شیروانی، قم: دارالعلم.

میرزاپور، مهدی (1390). «نظریه­ انبساط از دیدگاه جان بوریدان»، منطق­پژوهی، سال دوم، ش2.

Aristotle. (1991).Sophistical Refutations, Tarns.W. A. Pickard-Combridge, in The Works of Aristotle, Translated to English Under the Editorship of Jonathan Barnes, Vol. II, Princeton university press.

Buridan,John. (2001). Summulae de Dialectica.Translator, Gyula Klima.Yale :Yale University Press.

Burley, Walter. (2000). On the Purity of the Art of Logic .tr. Paul V. Spade.New Haven: Yale University Press.

Klima, Gyula. (1990). “Approaching Natural  Language Via Mediaeval Logic.”, in: J. Bernard Kelemen: Zeichen, Denken, Praxis, Institut fur Sozio-Semiotische Studien: Vienna, pp.249-267.

Kneal, William and Martha. (1962).The Development of Logic, Oxford: Clarendon Press.

Novaes, Catarina Dutil. (2007a). formalizing medieval logical theories. Supposition, Consequentiae and Obligationes.Springer, Berlin.

--------------------------------. (2007b).”Theory of supposition vs. theory of fallacies in Ockham”: In J. Marenbon (ed.), The Roots of Medieval Logic. Forthcoming, Leiden, Brill.

----------------------------------. (2011), 'Supposition Theory'  in H. Lagerlund (ed.) Encyclopedia of Medieval Philosophy, Dordrecht: Springer, 2011, pp. 1229-1236.

Parsons, Terence. (2008).”Supposition Theory In The Later 12th Through 14th Centuries.”, Woods, Handbook of the history of logic, Dov M. Gabbay: Volume 2 Mediaeval andrenaissance logic. North-Holland.

Read, Stephen. (2011). “Medieval theories: properties of terms”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, from http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/medieval-terms.

--------------------.  (2013). Obligation, Sophisms and Insolubles. Moscow : Publishing House of the Higher School of Economics.

Spade, Paul Vincent.(1980). "Synonymy and Equivocation in Ockham's Mental Language." , Journal of the History of Philosophy, PP. 9-22.

----------------------. (2007).Thoughts, Words and Things: An Introduction to Late Mediaeval Logic and Semantic Theory. Copy right 2007 by Paul Vincent Spade (e-document V1.2).

Swiniarski, John J. (1970). Theories of Supposition in Medieval Logic. PHD thesis.

Woods, John. (2012). A History of the Fallacies in Western Logic.  In: D.V. Gabby, F.J. Pelletier, and J. Woods (Eds.), Logic: A History of Its Central Concepts (pp. 513-610). Amsterdam: North-Holland.