پاتنم، برون‌گرایی معنایی و استدلال مدل‌تئورتیک

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دکترای رشته‌ی فلسفه گرایش منطق ـ دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه فلسفه و حکمت ـ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هیلاری پاتنم (۱۹۲۶-۲۰۱۶)، فیلسوف برجسته‌ی تحلیلی، بخش مهمی از دوران طولانی تفلسفش را به این سوال می‌پردازد که «ذهن و زبان چگونه به جهان خارج چنگ می‌زنند؟» در مقام پاسخ به این سوال، در حوزه‌ی سمنتیک، برون‌گرایی معنایی را طرح می‌کند و در حوزه‌ی متافیزیک و انتولوژی، علیه رئالسیم متافیزیکی به پا می‌خیزد و دو استدلال ارائه می‌کند که یکی از آن‌ها استدلال مدل‌تئورتیک است. در این مقاله نشان خواهم داد که استدلال پاتنم به سود برون‌گرایی معنایی و استدلال مدل‌تئورتیکِ او علیه رئالیسم متافیزیکی، هرچند به لحاظ ظاهری دارای ساختار و صورت‌بندی متفاوتی هستند، اما درواقع اندیشه‌ی واحدی از هر دوی آن‌ها پشتیبانی می‌کند. در این راستا، پس از گزارش هریک از این استدلال‌ها، صورت‌بندی تازه‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود. سپس بر پایه‌ی وجوه اشتراک این دو استدلال، اندیشه‌ی پشتیبان آن‌ دو معرفی خواهد شد. طبق این اندیشه‌ی پشتیبان، انفکاک قاطع میان ذهن و جهان خارج منجر به نامتعین شدن رابطه‌ای ارجاعی میان آن‌ها می‌شود اما بنا به درک متعارف، این رابطه متعین است؛ پس ذهن و جهان خارج منفک از یک‌دیگر نیستند؛ به عبارت دیگر، درهم‌تنیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Putnam, Semantic Externlism, and Model-theoretic Argument

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadiri 1
  • mohammad saeedimehr 2
1 PhD at Philosophy, Tarbiat Modares University
2 Professor, Faculty of Philosophy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Hilary Putnam (1926-2016) in most of his philosophy focused on the question ‘how does mind/language hook onto the world?’ He followed this question and proposed various opinions in different fields of philosophy. In semantics, he defended semantic externlism and in metaphysics and ontology, he criticized metaphysical realism through two arguments including model-theoretic argument. Here I will show that Putnam’s argument for semantic externalism and his model-theoretic argument, while are different in field, structure, and formulation, have been supported by a common thought concerning the relation between mind/language and the world. To achieve this goal, firstly I will introduce both arguments and propose new formulations for them. Secondly, I will enumerate five similarities between these formulations, and finally, on the basis of these similarities, I will propose the supporting thought formed as an argument. According to this supporting thought, the strict separation between mind and the world leads to indeterminacy of referential relation between them; but our common sense and realistic intuition implies that this relation is determined; therefore, mind and the world are not strictly separated; i.e. are interpenetrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hilary Putnam
  • Semantic externalism
  • Model-theoretic argument
  • Metaphysical realism
  • Internal realism
  • Indeterminacy of reference
فهرست منابع

Button, Tim (2015): Limits of realism. Oxford: Oxford University Press.

Ebbs, Gary (1992): Realism and rational inquiry. In Philosophical Topics 20 (1).

Floyd, Juliet (2005): Putnam's "The Meaning of 'Meaning'": Externalism in Historical Context. In Yemima Ben-Menahem (Ed.): Hilary Putnam. Cambridge: Cambridge University Press (Contemporary philosophy in focus), pp. 17–52.

Gaynesford, Maximilian de (2006): Hilary Putnam. Montreal: McGill-Queen's University Press (Philosophy now).

Heil, John (2001): Hilary Putnam. In Aloysius Martinich, David Sosa: A companion to analytic philosophy. Malden, Mass.: Blackwell (Blackwell companions to philosophy), pp. 393–412.

Putnam, Hilary (1975): The meaning of 'meaning'. In Minnesota Studies in the Philosophy of Science 7.

Putnam, Hilary (1977): Realism and Reason. In Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 50 (6), p. 483. DOI: 10.2307/3129784.

Putnam, Hilary (1981a): A Problem about Reference. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 22–48.

Putnam, Hilary (1981b): Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, Hilary (1981c): Two conceptions of rationality. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 103–126.

Putnam, Hilary (1981d): Two Philosophical Perspectives. In Hilary Putnam: Reason, truth and history. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 49–74.

Putnam, Hilary (1983a): Introduction: An overview of the problem. In Hilary Putnam: Realism and reason. Cambridge [Cambridgeshire], New York: Cambridge University Press (Philosophical papers, v. 3), pp. vii–xviii.

Putnam, Hilary (1983b): Models and Reality. In Hilary Putnam: Realism and reason. Cambridge [Cambridgeshire], New York: Cambridge University Press (Philosophical papers, v. 3), pp. 1–25.

Putnam, Hilary (1987): The many faces of realism (The Paul Carus lectures).

Putnam, Hilary (1992a): A Defence of Internal Realism. In Hilary Putnam, James Conant: Realism with a human face. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press, pp. 30–42.

Putnam, Hilary (1992b): Replies. In Philosophical Topics 20 (1).

Putnam, Hilary (1993): The Question of Realism. In Hilary Putnam: Words and Life. Edited by James Conant: Harvard University Press.

Putnam, Hilary (1995): Comments and Replies. Reply to David Wiggins. In Peter Clark, Bob Hale: Reading Putnam. Oxford, UK, Cambridge, Mass., USA: Blackwell, pp. 281–283.

Putnam, Hilary; Conant, James (1992): Realism with a human face. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.