نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه منطق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پرسش محوری فرگه در مقاله در باب معنی و مدلول آن است که چگونه می توان تفاوت معرفتزایی جمله هایی به فرم a=a را از a=b توجیه کرد.a=a تحلیلی و پیشین است در حالی که a=b پسین است و ارزش شناختی متفاوتی دارد. نظریه معنی (sense) و مدلول فرگه برای پاسخ به همین پرسش طرح می شود.سنس نحوه رسیدن به یک مدلول است و تفاوت راههای رسیدن به یک مدلول توجیه گر چگونگی معرفتزایی اینهمانیهای تجربی است.در سنت تحلیلی توجیه معرفتزایی نقطه قوت نظریه فرگه محسوب می شود.ما بر آنیم استدلال کنیم که اگر ساختار منطقی پیشنهادی فرگه برای اینهمانیهای تجربی را مفروض گرفته و نظریه معنی و مدلول او را بپذیریم، آنگاه اساسا جایی برای کشف تجربی باقی نمی ماند.کشف تجربی در حالتی معنی پیدا می کند که ساختار منطقی متفاوتی به جمله های مورد بحث فرگه نسبت دهیم و در این صورت دیگر نیازی به نظریه معنی و مدلول نخواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive Puzzle

نویسندگان [English]

  • Mohsen Kashi 1
  • Seyed Mohammad Ali Hojati 2

چکیده [English]

The main Frege’s question in “On sense and reference” is that how we can   understand the difference between cognitive value of a=a and a=b? “a=a” is analytic and a priori while “a=b” is a posteriori and has different cognitive value. Frege’s theory of sense and reference wants to answer to this question. Sense is mode of presentation of the reference. The difference between modes of presentation of reference can be a good reason for cognitive value of empirical identities. In analytic philosophy, this response is considered as some strength of Frege’s theory. We are going to argue that if we accept the suggested logical form by Frege and his theory of sense and reference, then empirical discovery is vanished. We ascribe other logical form to Frege’s intended sentences and this form displays the requirement for empirical discovery and it does not need to resort to his theory of sense and reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense
  • reference
  • identity
  • description
  • cognitive value
  • empirical

 1-Almog,J .2007. Frege Puzzles pp.549-574.in:Journal Of Philosiphocal Logic vol 37

2- Burge,T.1979/1990. Sinning Against Frege. pp.398-432 . in: The Philosophical Review, vol 88 ,No.3

3-Frege, G.1892/1970.Begriffsschrift pp.1-20.in: Translations from the philosophical writing of  Gottlob  Frege  Geach,P and Black,M.Blackwell.Oxford

4-Frege, G.1892/1970.On  Sense & Reference pp.56-78.in: Translations from the philosophical writing of  Gottlob  Frege  Geach,P and Black,M.Blackwell.Oxford

5- Hugly and  Sayward .2000. Frege On Identities. pp.195-205 . in: History And Philosophy Of  Logic, vol 21

6- Leclerc,A.2014. Frege Puzzle. pp.41-50 . in: Filosofia Univ, vol 53

7-Salmon,N .1981 .Reference & Essence. Princetone University Press.

8- Salmon,Nathan . 1986 .Frege ‘s Puzzle . MIT Press.Cambridge.

9-Salmon,N .2005 .On Designation. pp.1070-1133 . in: Mind , vol 114 ,No.3

10- Taylor,K.1998. Truth and Meaning. pp.41-50 . Blackwell