نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه حکیم سبزواری

2 پژوهشگاه

3 هیئت علمی دانشگاه

4 عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه

چکیده

ارسطو در تحلیل ثانی، الف.2 اصل‌های علم را معرفی می‌کند. او در تحلیل ثانی، الف.10 سه دسته از مبانی علم را ‏توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد میان تقسیم‌بندی ارسطو در الف.2 با سه دسته مبانی ‏علم در الف.10 ناسازگاری وجود ‏دارد. همچنین، روشن نیست کدامیک از انواع اصل‌ها و مبانی علم می‌تواند همۀ ‏ویژگی‌های مقدمۀ علم را داشته باشد. ‏این مقاله دشواری‌هایی که در رابطه با تفسیر متن‌های مذکور به وجود می‌آید را بیان ‏می‌کند؛ انواع مبانی علم نزد ارسطو ‏را توضیح می‌دهد؛ نشان می‌دهد تنها دسته‌ای از مبانی که به فرض هستی و چیستی موضوع ‏علم می‌پردازند می‌توانند ‏به عنوان مقدمۀ علم به حساب آیند. در این راستا، لازم است میان مقدمات علم، مبانی علم و آگاهی پیشین ‏نزد ارسطو ‏تمایز قائل شد. به کمک این تمایز، و نکاتی از متن‌های دیگر تحلیل‌ثانی، می‌توان به دشواری‌های مربوط پاسخ داد ‏و به تفسیر سازگاری میان الف.2 و الف.10 رسید. تفسیر مطلوب کمک می‌کند فهم درستی از معرفت‌شناسی ارسطو و ‏مبانی معرفتی او حاصل گردد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle’s principles of science: The solution for the puzzles in Posterior Analytics, A.2 ‎& A.10.‎

نویسندگان [English]

  • mohammad amin baradaran nikou 1
  • gholamreza zakiany 2
  • malek hoseini 3
  • hasan miandari 4

1 teacher/ hakim sabzevari university

2 pa

3 faculty member

4 faculty member

چکیده [English]

Aristotle, in Posterior Analytics, A.2‎‏,‏‎ introduces the principles of science. In Post An, ‎A10, He describes three kinds of foundations of science. There seem to be some ‎discrepancies between the classification in A.2 and three kinds of the foundations in ‎A.10. It is also not clear which of these principles and foundations can have all the ‎features of a premise of science. This paper represents the puzzles that arise in ‎interpreting the texts in question. It describes the Aristotle’s principles of science and ‎suggests that only one kind of them can be considered as a premise of science; the ‎principles that assume both the subject of science is and what it is. It is necessary to ‎distinguish between Aristotle's premises of science, the foundations of science and the ‎prior knowledge. The puzzles are solved with the help of this distinction and notes ‎from other texts in Post An. So a consistent interpretation between A.2 and A.10 is ‎achieved. The proper interpretation helps to understand Aristotle’s epistemology ‎correctly.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle’s Demonstration
  • Aristotle’s Principles of science
  • Aristotle’s ‎methodology
  • Aristotle’s epistemology.‎

ارسطو (1389). متافیزیک، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران: طرح نو.

- ارسطو (1390). ارگانون، ترجمۀ میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه.‏

 

- Aristotle (1957). Prior and Posterior Analytic, Translated by D Ross, ‎Oxford: Clarendon Press.‎

- Aristotle (1960). Posterior Analytic, Translated by Hugh Tredennick, ‎Cambridg: ‎Harvard University Press.‎

- Aristotle (1995). The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, New Jersey: ‎Princeton University Press.‎

- Hintikka, J. (1972).” On the ingredients of an Aristotelian science”, Nous, 55-‎‎69.‎

- Hintikka, J. (1980). “Aristotelian induction”, Revue internationale de philosophie, 422-439.‎

- Irwin, T. H. (1977). “Aristotle's discovery of metaphysics”, The review of metaphysics, 210-229.‎

- Irwin, T. H. (1987). “Ways to First Principles: Aristotle's Methods of ‎Discovery”, Philosophical Topics, 15(2), 109-134.‎

- Irwin, Trence (1988). Aristotle's First Principles, Oxford: Clarendon Press.

‎- Smith, Robin (2009). “Aristotle’s Account of Demonstrative Knowledge (Episteme)”, in ‎Georgios Anagnostopoulos, A Companion to Aristotle, Blackwell.‎