یک تبیین پارشناختی از عبارت‌های جمعی

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عبارت‌های جمعی بخشی از زبان ‌روزمره و حتی زبان علمی هستند. برای تعیین مرجع یا ارزش سمانتیکی عبارت‌های جمعی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد مفردگرا و رویکرد جمع‌گرا. طبق رویکرد مفردگرا، مرجع یک عبارت جمعی یک شیء مفرد مجتمع است. این واحد مجتمع می‌تواند یک کلاس یا یک جمع پارشناختی باشد. طبق رویکرد جمع‌گرا، عبارت جمعی به یک واحد جمعی ارجاع ندارد، بلکه جمع بودن وصف خودِ ارجاع است. رویکرد جمع‌گرا به عبارت‌ها اجازه می‌دهد که هم‌زمان به چندین شیء ارجاع داشته باشند. هدف نوشتار حاضر صورت‌بندی منطقی عبارت‌های جمعی است. برای نیل به این هدف، ما ابتدا به معرفی نظریه‌ی جزء و کل (پارشناسی) می‌پردازیم، سپس اصلاحاتی در این نظریه اعمال می‌کنیم. درنهایت، ما یک رویکرد مفردگرای مبتنی بر پارشناسی را به کار خواهیم گرفت، رویکردی که بجای استفاده از مفاهیم انتزاعی‌ای همچون مجموعه‌ها یا کلاس‌ها از اشیاء انضمامی‌ای همچون ترکیب‌های پارشناختی بهره می‌برد. نشان خواهیم داد که یک رویکرد مفردگرای پارشناختی قادر است یک سمانتیک به حد کافی قوی برای عبارت‌های جمعی فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shabani Samghabadi 1
  • Lotfollah Nabavi 2
  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 3
1 Department of philosophy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Trabiat Modares University
3 member of philosophy Dept.Tarbiat Modares University
چکیده [English]

.

Boolos, George 1984. ‘‘To be is to be the value of a variable (or to be somevalues of some variables)’’ Journal of Philosophy 81: 430–49; reprinted inBoolos 1998, 54–72.

Brentano, Franz, Psychology from an Empirical Standpoint, transl. by A.C. Rancurello, D.B. Terrell, and L. McAlister, London: Routledge, 1973. (2nd ed., intr. by Peter Simons.

CasatiRoberto ,VarziAchille. 1999, Parts and Places: The Structures of Spatial Representation, Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

Frege, Gottlob, 1952, Translations from the Philosophical Writings of GottlobFrege, transl. ‎Peter Thomas Geach, Blackwell.

Frege, G. 1914: ‘Logic in mathematics’, in his Posthumous Writings, ed. H. Hermes, F. Kambartel, and F. Kaulbach. Oxford: Blackwell 1979, pp. 203–50, 228.

Goodman , Nelson .1977, The Structure of Appearance , Springer.

Husserl, Edmund, 1973, Logical Investigations, trans. J. N. Findlay, London: Routledge.

 

Leśniewski, Stanislaw. (1916) ‘Podstawyogólnejteoryimnogości I’, PracePolskiego Koa Naukowe w Moskwie, Sekcyamatematyczno-przyrodnicza2; trans. D.I. Barnett, ‘Foundations of the General Theory of Sets I’, in CollectedWorks, ed. S.J. Surma, J.T. Srzednicki and D.I. Barnett, Dordrecht: Kluwer, 1992, vol. 1, 129-73.

 

Lewis, David, 1991, Parts of Classes, Oxford: Blackwell.

 

Linnebo, Øystein, "Plural Quantification", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/plural-quant/>.

McKay, Thomas, 2006, Plural Predication, Oxford: Oxford University Press.

Mill, J. S. 1843: A System of Logic. References are to the 8th edn. London: Longmans, Green, 1936

 

Oliver, Alex and Timothy Smiley, 2013, Plural Logic, Oxford: Oxford University Press.

 

Pontow, C .Schubert, R. 2006, “A Mathematical Analysis of Theories of Parthood”, Data & Knowledge Engineering 59: 107-138.

 

Russell, Bertrand, 1903, Principles of Mathematics, New York: Norton.

 

Russell, Bertrand, 1903, "On Denoting". Mind. Oxford: Oxford University Press on behalf of the Mind Association. 14 (56): 479–493.

 

Simons, Peter, 1982, “Plural Reference and Set Theory,” in Barry Smith (ed.), Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology, Munich: PhilosophiaVerlag.

Simons, Peter, 1987 ,Parts: A Study in Ontology , Oxford University Press.

Tsai, Hsing–Chien .2005 ,The Logic and Metaphysics of Part-Whole relations, Ph.D thesis, Columbia University.

Varzi, A. C., 2000a, ‘Mereological Commitments’, Dialectica, 54: 283–305.

 

Varzi, A. C. 2008 ,”The Extensionality of Parthood and Composition”, The Philosophical Quarterly 58 (2008), 108–133 .

 

Varzi, A. C., 2009, ‘Universalism Entails Extensionalism’, Analysis, 69: 599–604.

 

Varzi, Achille, "Mereology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/mereology/>.

Venn, J. 1889: The Principles of Empirical or Inductive Logic. London: Macmillan, p 172.

 

Yi, Byeong-Uk, , 2005, “The Logic and Meaning of Plurals, Part I,” Journal of Philosophical Logic, 34: 459–506.