دفاع از رویکرد مبتنی بر نظریة معنا در تعیین مصداقِ ثوابت منطقی

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی IPM

چکیده

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید‌سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می‌کند و نشان می‌دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می‌توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت‌های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی‌توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می‌کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می‌دهم که انتقاد‌های فاستر و اونز علی‌رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته‌ای مشترک‌اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی‌های معنایی زبان به ویژگی‌های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A defense of the meaning-based approach to the identification of the criterion for the logical truth.

نویسنده [English]

  • omid karimzadeh
چکیده [English]

.
In this article, I will at first explain the meaning-based theory of Davidson and the manner of its application in the identification of the criterion for the logical truth. To achieve this end I will refer to the Principles of lexical axioms and the principles of Phrasal axioms along with their applications in Davidson’s theory. In order to criticize Davidson's theory, Evans selects the extentional attributive adjectives and shows that through employing a certain Kind of interpretation, one can make a meaning based theory in which the extentional attributive adjectives can appear in the phrasal axioms; therefore these principles cannot identify the extention of logical constants. To answer Evans criticism; I will use the concept of the violence of the basic linguistic intuition which Davidson uses that in replying to Foster. To this end, I will show that in spite of their superficial differences the criticisms proposed by Foster and Evans  have basic origins. In the conclusion part of this article, I refer to the impossibility of reducing the semantic features of language to its syntactic qualities.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Logical Constants
  • Theory of Meaning
  • Davidsonian Approach
  • Extentional Attributive Adjective
  • Evans