نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر به نسبت میان دو کتاب «پدیدار‌شناسی روح» و «علم منطق» هگل می‌پردازد و اینکه آیا «‌پدیدارشناسی روح» هگل، پرده از ماهیت «علم منطق» او بر می‌دارد، یا این کتاب «علم منطق» است که منظری برای قرائت درست «پدیدار شناسی روح» فراهم می‌آورد.
اما فرضی که در پاسخ به این مسأله مورد توجه قرار گرفته، این است که: مراجعه به متون هگلی نمی‌تواند مدافع و مؤید هیچ‌کدام از دو گزینة فوق باشد. به‌علاوه، انتخاب هر یک از آن دو رأی، لوازمی به‌دنبال دارد که باید بدان گردن نهاد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegelian Dilemma Investigation of the Relation Between “Phenomenology” and “Logic”

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Ahmadi Aframjani

Assistant Professor, Deapartment of Philosophy, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In this article we investigate the relation between two Hegel’s books “The Phenomenology of the Spirit [or Mind]” and “The Science of Logic”. We try to answer this question that which of these books is conceptually prior to and a basis for understanding the other? Does “The Phenomenology of the Spirit” makes clear Hegel’s claims in “The Science of Logic” or does the latter form a frame for understanding the former’s content? We will show that what has been appeared in Hegel’s writings confirms none of these choices. Moreover, accepting each of them has some implausible consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel’s “The Phenomenology of the Spirit [or Mind]”
  • Hegel’s “The Science ofLogic”
  • right and left interpretations of Hegel’s philosophy
  • Hegelian dilemma