نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استاد‌یار گروه آموزشی فلسفه و منطق دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

یکی از کاربردهای اساسی قضایای ناتمامیت گودل در فلسفه، نقش آن‌ها در استدلال‌هایی است که بین ذهن انسان از یک طرف و یک الگوریتم (ماشین) یا نظام صوری متناهی از طرف دیگر مقایسه به عمل می‌آورند. دو استدلال متمایز در این زمینه مطرح گشته است. در هر دو استدلال درک صدق جملة گودل توسط انسان، به عنوان ملاکی برای تفوق بر هر ماشینی قلمداد شده است. اما ایرادهایی چند بر هر دو استدلال وارد است. در این مقاله با شرح و بسط استدلال‌های ذکر شده، به بررسی مجادلات و مباحثات دامنه‌داری که میان دو گروه مکانیک‌گرا و ضد مکانیک‌گرا وجود داشته است پرداخته‌ایم. با تحلیل دقیق قضایای ناتمامیت و ارتباط آن‌ها با معرفت حسابی بشر می‌توان چار چوب‌های موجود در زمینة بحث مورد نظر را شکل داد. با تحلیل دقیق این مسأله می‌توان گفت که هیچ نوع دلیل قاطعی، با استفاده از این قضایا، برای تفوق ذهن بشر بر ماشین وجود ندارد؛ بلکه تنها می‌توان گفت که با اعمال این قضایا و انتخاب حوزة شناخت‌پذیر ریاضی بشر به عنوان یک پیش‌فرض تقابل یا تعاند انسان و ماشین به چه معناست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gödel's Incompleteness Theorem and Philosophy of Mind

نویسنده [English]

  • Kamran Ghayoomzadeh

Assistant Professor, Department of Philosophy and Logic, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem

چکیده [English]

One of the most important applications of Gödel's completeness theorems is based on their roles the arguments of impossibility of formalization of human mathematical mind in capture of an algorithm or a finite formal system. Two main arguments have been proposed in this way of reasoning. In both of these arguments, it has been claimed that: the fact according to which human being can understand the truth of the unprovable Gödelian sentence, shows the superiority of human being’s ability in mathematical reasoning to all machines’. But there are some important debates on both arguments. After explaining these two arguments, we will investigate the extensive contentions and challenges between mechanists and anti-mechanists. By explaining and analyzing Gödel's incompleteness theorems and their connection to human arithmetical knowledge, we will show that there is no plausible argument, based on Gödel's incompleteness theorems, which can show the superiority of human being’s ability in mathematical reasoning to the machines’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Gödel's Incompleteness Theorems
  • Mechanism
  • Anti-mechanism
  • Penrose's Argument
  • Artificial Intelligence