نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه – منطق گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار ، گروه فلسفه ، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

براساس حداکثرگرایی در باب صادق ساز، هر گزاره ی صادقی صادق ساز دارد. یکی از مسائل پیش روی حداکثرگرایان این است که صادق سازهای گزاره های سالبه چه نوع اموری هستند؟ پاسخ های متعددی از سوی حداکثرگرایان به این مسئله داده شده است. یک رده از این پاسخ ها مبتنی بر امور منفی است.
در این مقاله بعد از معرفی کوتاه مسئله، اشاره ای به بعضی پاسخهایی که مبتنی بر امور منفی هستند و برخی از اشکالاتی که دارند خواهیم داشت. این پاسخ ها به ترتیب مبتنی هستند بر وضعیت تام، قطبیت، غیاب و واقعیت های منفیِ بنیادین. براساس راه حل مبتنی بر وضعیت تام، علاوه بر واقعیت های مثبت، واقعیت های دیگری متشکل از تمامیتِ واقعیت های مثبت وجود دارند که صادق ساز گزاره های سالبه خواهند بود. براساس پاسخِ نظریه قطبیت، اشیاء می توانند ویژگی ها را به دو نحو مثبت یا منفی تحقق بخشند و واقعیت های منفی که حاصل تحقق بخشیِ منفیِ ویژگی ها توسط اشیاء هستند، صادق ساز گزاره های سالبه هستند. براساس پاسخِ نظریه غیاب، صادق ساز گزاره های سالبه غیابِ صادق سازِ گزاره ی ایجابیِ متناظرش است. براساس پاسخِ نظریه واقعیت های منفیِ بنیادین، واقعیت های منفی همانند واقعیت های مثبت به نحو بنیادین متحققند و این واقعیت ها صادق ساز گزاره های سالبه هستند. در ادامه به ارائه ی راه حلی برای این مسئله مبتنی بر واقعیت های منفی و بر اساس تحقق اعدام مضاف پرداخته و نشان می دهیم که این راه حل بسیاری از اشکالات دیدگاه های مشابه را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Negative facts and Truthmaker for Negative propositions

نویسندگان [English]

  • Amir Jalilighazizadeh 1
  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 2
  • Mohammad Saeedimehr 3

1 PhD student in Philosophy-Logic, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University

3 Professor, Department of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

According to the maximalism about truthmaker, every true proposition has a truthmaker. One of the challenges faces maximalism is: what kind of entities are truthmakers of negative propositions? There are many solutions suggested by maximalists. One class of these solutions is based on negative entities.
In the present paper we first briefly explain the problem. Then we indicate some solutions which are based on negative entities and some objections. These solutions are based on views entitled “totality states of affairs”, “polarity”, “absences” and “fundamental negative facts”. According to the solution based on totality states of affairs, in every negative case, in addition to positive facts the totality of them makes another fact, which in turn, plays the role of Truthmaker of negative proposition. According to the polarity solution, objects instantiate the properties into positive and negative manner and negative facts that result from the negative instantiation are considered as Truthmaker of negative propositions. According to the absence solution, the Truthmaker of negative proposition is considered as the absence of Truthmaker belonging to its alternative positive proposition. According to the fundamental negative facts solution, fundamentally there are negative facts the same as positive facts and these facts are Truthmaker of negative propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truthmaker
  • Negative propositions
  • Totality states of affairs
  • polarity
  • absences
  • negative facts