جستاری در روش تحلیل منطقی با تکیه بر نظریة وصف‌های راسل

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفة غرب، دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/lsj.2021.35951.1350

چکیده

هدف راسل تأسیس زبانی ایدئال برای حل کژتابی‌های فلسفی و دشواری‌های زبان طبیعی است. این زبان منطقاً کامل، ساختار اندیشة ما و ساختار معرفت ما را آشکار می‌سازد. پروژة تأسیس زبان ایدئال چیزی جز حرکت درجهت تحلیل منطقی نیست. راسل، با تکیة بر تحلیل منطقی، با رسم تمایز میان نام و وصف به سه پرسش اساسی در باب این همانی، اصل طرد شق ثالث یا گزاره‌های سالبة جزئیه و گزاره‌هایی که موضوع آنها عدم است، یا به‌عبارتی به هیچ چیز اشاره نمی‌کند، پاسخ می‌دهد. در مقالة نیز حاضر برآنیم تا ضمن شرح دیدگاه راسل در باب تحلیل منطقی و تعریف آن، به نظریة وصف‌های او، در مقام موخرة و وجه مصداقی تحلیل منطقی، نظر کنیم. در بحث از «تحلیل منطقی» کوشیده‌ام نشان دهم، معنای «تحلیل منطقی کردن» چیست. برای بیان مقصود راسل در این باب، به توضیح پروژۀ راسل یعنی تأسیس زبان ایدئال نیز، پرداخته‌ایم. در قسمت دوم مقاله، نظریه وصف های راسل را به مثابه وجه مصداقی تحلیل منطقی ، با تکیه بر دو مقالة «دربارة اشاره» و «دربارة وصف ها» توضیح داده‌ام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Methodology of Logical Analysis: Russell's Theory of Descriptions

نویسنده [English]

  • Saeedeh Shahmir
PhD student in Western Philosophy, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

One of the goals, or perhaps the most important goal of Bertrand Russell’s prominent attempts in his philosophical and logical works was to establish a sort of Ideal or Perfect Language in order to be used to deal with the varieties of complexities, ambiguities, and paradoxes which in one way or another appear in natural languages. Such a project is built on the central notion, or better methodology, of Logical Analysis. Russell by using his logical analysis can distinguish between (genuine proper) names and definite descriptions, which further helps him to cope with three main problems: informativeness of identity claims, negative existentials, and non-existents, that is, those expressions which have no reference whatsoever. In this paper, I will introduce and explain Russell’s view in two parts: The Conceptual Aspect of his analysis, which involves the definition of logical analysis, and the Extensional Aspect, which brings in his famous Theory of Descriptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russell
  • Logical Analysis
  • logical form
  • denoting phrase
  • theory of descriptions