بررسی منطقی تعارضات اخلاقی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری منطق تربیت مدرس

چکیدهاین تحقیق به ارتباط میان منطق و اخلاق می‌پردازد و تعارض تکالیف را به‌منزلة مبحثی اخلاقی بررسی منطقی می‌کند. منطق ‌تکلیف ‌استاندارد که از ابتدا به منظور بررسی گزاره‌های اخلاقی بنا شد، نمی‌تواند بیان درست و دقیقی از تعارض میان تکالیف داشته باشد. بنابراین منطق‌های جدید تکلیفی بنا شده‌اند تا بتوانند موقعیت تضاد میان تکالیف را به طور صوری بیان کنند. در این میان منطق‌های تکلیف فسخ‌پذیر و به طور خاص منطق فسخ‌پذیر پیش‌فرض ریتر می‌تواند رویکردی جدید در قبال تعارضات اخلاقی داشته باشد و آن‌ها را به شکل قابل‌ قبولی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A logical Study on Ethical Dilemmas

نویسنده [English]

  • Zinat Ayatollahi
Ph.D Candidate Logic, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This research examines the relation between logic and ethics and tries to investigate logically the corresponding dilemmas. Standard Deontic Logic which is initially appeared for studying ethical propositions cannot offer a suitable and accurate solution for conflict between duties. Therefore some new deontic logics are made to represent this situation formally. For example Defeasible Deontic Logic and specially Reiter's Default Logic has a new approach to these moral dilemmas and offers an acceptable explanation of them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Logic
  • Ethics
  • deontic logic
  • moral dilemma
  • defeasible deontic logic
افلاطون (1355). جمهوری، ترجمة فؤاد روحانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

نبوی، لطف‌الله (1389). مبانی منطق فلسفی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

 

Brewka, Gerhard (1991). Nonmonotonic Reasoning, Logical Foundations of Commonsense, New York: Cambridge University Press.

Gowans, Christopher (1987). ‘The Debate on Moral Dilemmas’, in Moral Dilemmas, Christopher W. Gowans (ed.), New York: Oxford University Press.

Hintikka, Jaakko (1971). ‘Some Main Problems of Deontic Logic’, in Deontic Logic, Introductory and Systematic Readings, Risto Hilpinen (ed.), New York: Humanities Press.

Horty, John (1994). ‘Moral Dilemmas and Non Monotonic Logic’, in Journal of Philosophical Logic, Vol. 23.

Horty, John (1997). ‘Nonmonotonic Foundations for Deontic Logic’, Donald Nute (ed.), Defeasible Deontic Logic, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Ross, Sir David (1987). ‘Prima Facie Duties’, Christopher W. Gowans (ed.), Moral Dilemmas, New York: Oxford University Press.

 

منابع دیگر

McConnell, Terrance (2007). ‘Moral Dilemmas’, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Retrieved 16 May 2006, http://plato.Stanford.edu/entries/moral-dilemmas/.