فراساختنی‌بودگی و انگارپذیربودگی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

دکترای تخصصی فلسفه ‌ـ‌ منطق

چکیده

در این مقاله در پی ارائة تعریفی از دو مفهوم «فراساختنی‌بودگی» و «انگارپذیربودگی» هستیم. نخست حداقل‌های لازم برای یک تعریف از فراساختنی‌بودگی را بیان می‌کنیم و با اتخاذ دو پیش‌فرض، نگرة خود از فراساختنی‌بودگی را مطرح خواهیم کرد. در این مرحله دو راهبرد برای ترسیم تمایز میان دو فرایند «فراسازی» و «انگارش» طرح می‌کنیم، با واکاوی آن دو راهبرد تعریف‌های ایجابی از مفهوم‌های فراساختنی‌بودگی و انگارپذیربودگی ارائه خواهیم کرد، سعی می‌کنیم با برشمردن محدودیت‌های فراساختنی‌بودگی، دو رویکرد «وسیع» و «باریک» به آن را بررسی، و تعریفی سلبی از فراساختنی‌بودگی و انگارپذیربودگی ارائه کنیم. درنهایت ماحصل دو تعریف ایجابی و سلبی را در یک تعریف خلاصه می‌کنیم. مقاله را با بررسی میزان تأمین حداقل‌های لازم برای یک تعریف از فراساختنی‌بودگی توسط نگرة ما به پایان می‌بریم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceivability and Imaginability

نویسنده [English]

  • Mojtaba Amirkhanloo
Ph.D Doctorate in Philosophy of Logic, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this article, a new definition of two concepts, i.e. Conceivability and Imaginability, is presented. First, the desiderata of a definition of Conceivability are given and by choosing two presuppositions, a theory about Conceivability is suggested. In this step, two strategies for the distinction between the process of Conceiving and Imagining is introduced and after scrutiny about these two strategies, positive definitions of the concepts Conceivability and Imaginability are presented. Second, by perusing the restrictions of Conceivability and by mentioning wide and narrow approaches, a negative definition of these concepts is given. Then, these two definitions are epitomized into one definition. After all, the article is ended by evaluating the capability of our theory about satisfying the desiderata.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: modal epistemology
  • conceiving
  • imagining
  • mental picturing
امیرخانلو، مجتبی (1390). «بررسی و نقد چند تعریف از مفهوم فراساختنی‌بودگی»، نشریة منطق پژوهی، س 2، ش 2.

امیرخانلو، مجتبی، لطف‌الله نبوی، و سید محمدعلی حجتی (1390). «بازسازی نگره‌های گزاره و وضعیت بر اساس آرای جان پالک»، مجلة فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسی‌های سابق)، سال 44، ش 2.

دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران، موسسة لغت‌نامة دهخدا.

 

Descartes, R. (1998). The Philosophical Writings of Descartes, Vol. II, trans. John Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University Press.

Gendler, T. and J., Hawthorne (eds.) (2002). Conceivability and Possibility, Oxford: Oxford University Press.

Hill, C. (1997). ‘Imaginability, Conceivability, Possibility and the Mind-Body Problem’, Philosophical Studies, Vol. 87, No. 1.

Lightner, T. (1997). ‘Hume on Conceivability and Inconceivability’, Hume Studies, Vol. 23, No. 1.

Vahid, H. (2006). ‘Conceivability and Possibility, Chalmers on Modal Epistemology’, Philosophical Explorations, Vol. 9, No. 3.

 

منابع دیگر

Benacerraf, P. (1973). ‘Mathematical Truth’, The Journal of Philosophy, No. 19, Vol. 70.

Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind, Oxford: Oxford University Press.

Chalmers, D. (2002). ‘On Sense and Intension’, In Philosophical Perspectives, James Tomberlin (ed.), Vol. 16, Blackwell Publishing.

Coats, E. A. (1999). ‘Approaching the Mountain of Modalities, A View of Imaginability, Conceivability, and Possibility’, Dissertation, University Of California Riverside.

DePaul, M. and W. Ramsey (eds.) (1998). Rethinking Intuition, Rowman & Littlefield.

Finke, R. A. (1989 a). Principles of Mental Imagery, Cambridge, MA: MIT Press.

Finke, R. A., Pinker, S., and Farah, M. J. (1989 b). ‘Reinterpreting Visual Patterns in Mental Imagery’, Cognitive Science, No. 3, Vol. 13.

Fiocco, O. M. (2007). ‘Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge’, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 74, No. 2.

Hart, W. D. (2003). ‘The Music of Modality’, Topoi, Vol. 22, No. 2.

Jackson, F. (1993). ‘Armchair Metaphysics’, in Philosophy in Mind, M. Michaelis, et al. (eds.), Dordrecht: Kluwer.

Jackson, F. (1998). From Metaphysics to Ethics, A Defense of Conceptual Analysis, Oxford: Oxford University Press.

Jones, J. (2004). ‘Cartesian Conceivings’, Metaphysica, Vol. 5, No. 1.

Latham, N. (2000). ‘Chalmers on the Addition of Consciousness to the Physical World’, Philosophical Studies, Vol. 98.

Tidman, S. P. (1994). ‘Conceivability as a Test for Possibility’, American Philosophical Quarterly, Vol. 31.

Vahid, H. (2006). ‘Conceivability and Possibility, Chalmers on Modal Epistemology’, Philosophical Explorations, Vol. 9, No. 3.

Van Inwagen, P. (1998). ‘Modal Epistemology’, Philosophical Studies, Vol. 92.

Yablo, S. (2000). ‘Textbook Kripkeanism and the Open Texture of Concepts’, Pacific Philosophical Quarterly, Vol. 81, No. 1.