برهان وجودی آنسلم و مسئلة مقایسه با خود

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منطق تربیت مدرس

2 استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برهان آنسلم از نمونه‌های نامور برهان‌ وجودی است که قرن‌ها محل بحث فیلسوفان و منطق‌دانان بوده است. یکی از کلیدی‌ترین فرازهای این برهان چنین است که «اگر [آن‌چه فراتر از آن قابل تصور نیست] در ذهن وجود داشته باشد، آن‌گاه می‌توان همین فرد را به‌عنوان موجود تصور کرد که فراتر است». بر اساس این فراز، می‌توان «مسئلة مقایسة با خود» را مطرح کرد؛ مسئله‌ای که اولاً به تمایز میان «آن‌چه فراتر از آن قابل تصور نیست» و «آن‌چه فراتر از آن قابل تصور نیست به‌عنوان موجود»، و ثانیاً به مقایسة میان آن‌ها می‌پردازد. در این مقاله، نگارندگان تلاش می‌کنند پاسخ چهار تقریر از برهان وجودی آنسلم، میلیکان، اوپنهایمر و زالتا، لوئیس، و کینگ، به «مسئلة مقایسه با خود» را بررسی کنند؛ در مقام پاسخ‌گویی به این مسئله، میلیکان و هم‌چنین اوپنهایمر و زالتا آن را منحل کرده‌اند، لوئیس با استفاده از جهان‌های ممکن لوئیسی به حل آن پرداخته است، و کینگ با بهره‌گیری از نظریة اشیای التفاتی کوشیده است این تمایز را مدل کند. در این نوشتار استدلال می‌شود که مسئله منحل‌شدنی نیست؛ مدل لوئیس نظریة وی در باب جهان‌های ممکن را پیش‌فرض می‌گیرد و نظریة اشیای التفاتی باعث ایجاد مشکلی می‌شود که صورت‌بندی کینگ را از اعتبار می‌اندازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anselm’s Ontological Argument and the Self-Comparison Problem

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadiri 1
  • Davood Hosseini 2
1 M.A Student in Philosophy-Logic, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor of Department of Philosophy, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Anselm’s ontological argument is the most famous one which has been controversial since its appearance. One crucial part of the argument is “if [that than which nothing greater cannot be conceived] exists solely in the mind even, it can be thought to exist in reality also, which is greater.” According to this part, one can make a comparison between “that than which nothing greater cannot be conceived” when it does not exist and itself when exist. Thus, there is a problem (we dub it self-comparison problem): how can one model this kind of comparison?
In this paper we will try to evaluate four attempts to solve the problem–namely those of Milican, Oppenheimer & Zalta, Lewis, and King. In responding to the problem, Milican and Oppenheimer & Zalta have dissolved the problem; Lewis uses possible-worlds semantics to model the comparison; and King, as Lewis, models it but by means of the intentional objects theory. We firstly argue that the problem is genuine and cannot be dissolved, secondly Lewis presupposes his, arguably problematic, possible-worlds metaphysics; and thirdly, King errs in recognizing the relata of the comparison.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anselm’s Ontological Argument
  • self-comparison problem
  • possible-worlds
  • intentional object
قدیری، حامد و داود حسینی (در دست ‌چاپ). «برهان وجودی آنسلم به تقریر زالتا و نقد آن»، مجلة فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران.

 

Anselm (1077). Proslogion, Davies, B. and G. R. Evans (eds.), Anselm of Canterbury, The Major Works, Oxford: Oxford University Press.

Barbes, Jonathan (1972). The Ontological Argument, London: Macmillan.

Charlesworth, M. J. (Trans.) (1965). St. Anselm’s Proslogion, Oxford: Oxford University Press.

Chihara, C. S. (1998). The Worlds of Possibility, Oxford: Clarendon.

King, Peter (1984). ‘Anselm’s Intentional Argument’, History of Philisophy Quarterly, Vol. 1.

Lewis, David (1970). ‘Anselm and Actuality’, Nous, Vol. 4.

Lewis, David (1986). On The Plurality of Worlds, Oxford: Blackwell.

Milican, Peter (2004). ‘The One Fatal Flaw in Anselm’s Argument’, Mind, Vol. 113.

Nagasawa, Y. (2007). ‘Milican on the Ontological Argument’, Mind, Vol. 116.

Oppenheimer, P. and Edward N. Zalta (2007). ‘Reflections on the Logic of the Ontological Argument’, Studia Neoaristotelica, Vol. 4, No. 1.

Oppenheimer, P. and Edward N. Zalta (1991). ‘On the Logic of the Ontological Argument’, J. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspective 5, The Philosohy of Religion.

Oppenheimer, P. and Edward N. Zalta (2011). ‘A Computationally-Discovered Simplification of the Ontological Argument’, Australasian Journal of Philosophy, Vol. 89, No. 2.

Oppy, Graham (1996). ‘Ontological Arguments’, The Stanford Electronic Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments/ (revised 2011).

Oppy, Graham (2007). ‘More That One Flaw, Reply to Milican’, Sophia, Vol. 46.