مفاهیم موجهه از نظر دئودوروس، فیلون، و خروسیپوس

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

استادیار فلسفة علامه طباطبایی

چکیده

دئودوروس، فیلون، و خروسیپوس از برجسته‌ترین منطق‌دانان مگاری ـ رواقی بوده‌‌اند و موجهات یکی از مباحث مورد توجه این منطق‌‌دانان بوده ‌‌است. نظرات این متفکرین در مورد مفاهیم موجهه، تعریف ضرورت، امکان، امتناع، و رابطه و نسبت این‌ها با هم از مباحث جالب تاریخ منطق است که به روشن‌شدن برخی از مواضع منطقی منطق‌دانان دیگر در این زمینه هم کمک می‌‌کند.
از میان این سه تن، نظرات دئودوروس بیش از همه مورد بحث بوده و هست. این توجه عموماً به این علت است که تعاریف دئودوروس از این مفاهیم همراه نگاهی دترمینیستی به عالم است. تعاریف فیلون و خروسیپوس گرچه با درک عرفی سازگارتر هستند، با موضع دترمینیستی آنان هم‌خوانی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modal Concepts in the View of Diodorus, Philo, and Chrysippus

نویسنده [English]

  • Fereshteh Nabati
Faculty Member of Philosophy Department, Allameh Tabatabaii University
چکیده [English]

Diodorus, Philo, and Chrysippus were the most important Megarin-stoic logicians. Modalities were one of the most interesting topics for them. In the history of logic, their views about modal concepts, definition of necessity, possibility, impossibility and the relations between these concepts are important and can be helpful to illustrate some other logicians’ views.
Because of the deterministic view which is associated with his definitions of the modal concepts, Diodorus’ views have been discussed more than two other logicians’ views,. Philo and Chrysippus’ definitions are closer to common sense but aren’t compatible with their deterministic views.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: modalities
  • megarins
  • stoics
  • diodorus
  • philo
  • Chrysippus
ابن سینا (1403 ق). الاشارات و التنبیهات، ج 1، تهران: دفتر نشر کتاب.

طباطبایی، محمدحسین (1362). نهایة الحکمة. قم: مؤسسة نشر اسلامی.

نبوی، لطف الله (1383). مبانی منطق موجهات. تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.

نبوی، لطف الله (1381). منطق سینوی به روایت نیکولای رشر، تهران: علمی و فرهنگی.

 

Aristotle (1991). Complete Works of Aristotle, Jonathan Barnes (ed.), Princeton: Princeton University Press.

Bobzien, Susanne (2003). ‘Logic’, In The Cambridge Companion to The Stoics, Brad Inwood (ed.), Cambridge: Cambridge University Press.

Bobzien, Susanne (2004). Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, New York: Oxford University Press.

Bobzien, Susanne (2006). ‘Ancient Logic’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/logic-ancient/>.

Bobzien, Susanne (2011). ‘Dialectical School’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL<http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/dialectical-school/>.

Bochenski, I. M. (1961). A History of Formal Logic, Trans. Ivo Thomas, University of Notre Dam Press.

Boethius (1998). On Aristotle's On Interpretation 9 First and Second Commentaries, Trans. Norman Kretzmann, Ithaca: Cornell University Press.

Copeland, B. Jack (2008). ‘Arthur Prior’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL= <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/prior/>.

Epictetus (1925). The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and Fragments, Trans. W.A. Oldfather, Vol. 1, London and Cambridge: Mass.

Gaskin, Richard (1995). The Sea Battle and the Master Argument, New York: De Gruyer.

Kneale, M. and W. Kneale (1971). The Development of Logic, Oxford: Clarendon.

Mates, Benson (1961). Stoic Logic, USA: University of California Press.

Prior, Arthur (1995). ‘Diodoran Modalities’, Philosophical Quarterly, Vol. 5.

Rescher, Nicholas (1966). ‘Aversion of the ‘Master Argument’ of Diodorus’, Journal of Philosophy, Vol. 63, No. 15.

Vuilllemin, jules (1996). Necessity or Contingency, The Master Argument, Stanford: Center for the Study of Language and Information.