نظریۀ فراارزشگذارها، ابهام و پارادوکس خرمن

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

استاد‌یار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در این مقاله نظریۀ فراارزشگذارها دربارۀ ابهام توصیف و نقد خواهد شد. این نقد در دو موضع بررسی می‌شود: نخست این‌که، این نظریه نمی‌تواند همۀ شهودهای دربارۀ ابهام را توجیه کند و برای انتخاب شهودهایی که حفظ می‌کند توجیهی ندارد. دوم این‌که، حل روان‌شناختی پارادوکس خرمن بنا‌بر این نظریه یا کافی نیست یا به نفع نظریه نیست و راه حل‌های غیر‌متعارف را مجاز می‌داند. نتیجه این خواهد بود که نظریۀ فراارزشگذارها از عهدۀ وظایف نظریه‌ای دربارۀ ابهام بر‌نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supervaluationism, Vagueness and the Sorites Paradox

نویسنده [English]

  • Davood Hosseini
Assistant Professor, Tarbiat Modares University. Philosophy Dep
چکیده [English]

In this paper I expose and evaluate supervaluationist theory of vagueness. Specially, I concentrate on the standard version of it. This criticism is twofold: first, this theory cannot model all intuitions about vague predicates and though it select a proper subset of these intuitions, its preference is not justified; second, its psychological solution of sorites paradoxes either is not satisfactory or is ad hoc. I will conclude that, at least, standard version of supervaluationism does not handle vagueness related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vagueness
  • Sorites paradox
  • Supervaluations
  • intuition