تعریف‌های ارسطوییِ فرفوریوس از جنس و نوع: مقایسۀ برداشت ابن‌ سینا و بارنز

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

فرفوریوس در ایساگوگه تعریف‌هایی دوری از جنس و نوع به‌دست می‌دهد و در توجیه کار خود، به پیروی از ارسطو، بر متضایف‌بودن این دو مفهوم و ضرورت دوری‌بودن تعریف متضایفان تکیه می‌کند. ابن‌ سینا، اما، سخن ارسطو را به‌گونۀ دیگری تفسیر می‌کند و در چندین ‌جا از نوشته‌هایش تعریف‌های فرفوریوس را به‌سختی وامی‌زند. این در ‌حالی است که جاناتان بارنز، از برجسته‌ترین متخصصان فلسفۀ باستان، گزارش و سنجشی مغایر با گزارش و سنجش ابن‌ سینا به‌دست می‌دهد. جستار فرارو مطالعه‌ای است تطبیقی میان ابن‌ سینا و بارنز که هم‌رایی‌ها و جدانگری‌های این دو شارح را در این قلمرو ویژه بازمی‌نمایاند و برمی‌سنجد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Porphyry's Aristotelian Definitions for Genus and Species A Comparison Between Ibn Sina and Barthes' Understanding

نویسنده [English]

  • Mahdi Azimi
PhD Student, Islamic Philosophy and Theology, Tehran University
چکیده [English]

In his Isagoge, Porphyry provides circular definitions for genus and species; and to justify this point, following Aristotle, he attaches emphasis to correlation between the two concepts and that the definitions for two correlative concepts should be circular. Ibn Sina, however, interprets Aristotelian point in another way; and, in some places in his works, he rejects Porphyry's definitions strongly. Jonathan Barthes, who is one of the most eminent editors (experts) of the ancient philosophy, provides a report and assessment other than those of Ibn Sina. The present essay concerns a comparative study of Ibn Sina and Bartes' ideas and represents similarities and dissimilarities between ideas of the two commentators in this special field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genus
  • species
  • definitions provided for two correlated concepts
  • Porphyry
  • Ibn Sina
  • Barthes