معضل مثال نقض در قیاس ارسطو تحلیل و نقد روش اوکاسیویچ

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

کارشناسی ارشد منطق ،علامه طباطبایی

چکیده

منطق ارسطو از دیرباز یکی از سیستم‌های منطقی مورد توجه فلاسفه و حکما بوده است. از آن‌جا که لازمة داشتن نگاهی کاربردی به منطق ارسطو، فهم قیاس و اشکال سه‌گانه‌اش است، در این مقاله به بحث قیاس به طور جدی پرداخته خواهد شد. یکی از مباحث مهم قیاس ارسطو ضرب‌های منتج و عقیم است، با این حال نکتة جالب این است که در اعصار گذشته آن‌چنان که به ضرب‌های منتج توجه می‌شده است به ضرب‌های عقیم توجه نمی‌شد. در این پژوهش تلاش می‌شود در کنار تشریح ضرب‌های منتج به ضرب‌های عقیم به عنوان مسئله‌ای اصلی در منطق ارسطو پرداخته شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Counterexample Problem in the Aristotle’s Syllogism; Łukasiewicz’s Analysis and Critique

نویسنده [English]

  • Javad Beigi
M.A. in Philosophy, University of Allame Tabatabaii
چکیده [English]

To have an applied attitude to Aristotelian logic it is necessary to understand deeply and correctly his syllogism and hence its figures. In this paper, we will discuss syllogism carefully in more details; one of the most important topics in syllogism is the valid and invalid moods, but the problem is that thinkers have not paid so much attention to invalid and sterile moods as they have paid to valid moods. Here we give an equal importance to these two kinds of moods, and will indicate their practical role in the Aristotelian logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Syllogism
  • Counterexample
  • Aristotle
  • Moods
  • Limit
ارسطو (1378). منطق ارسطو (ارگانون)، ترجمة میر شمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه.

 

Łukasiewicz, Jan (1951). Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, Oxford University Press.

Jenkinson, A, J. Analytica Priora, W. D. Ross (ed.), Oxford: Oxford Univesity Press.