برهان جایگشت علیه رئالیسم متافیزیکی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رئالیسم ایده‌ای است شهودی که عموم انسان‌ها آن را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته‌اند. کم‌تر کسی هست که وجود اشیای مستقل از ذهن یا ارتباط میان صدق و اوضاع جهان را نپذیرد، اما چگونگی ارتباط زبان با واقعیت محل بحث‌های زیادی است. یکی از نظریاتی که با شهود ما سازگاری بیش‌تری دارد انطباق میان اجزای زبان با عناصر عالم خارج است؛ اما مانند بسیاری دیگر از ایده‌های شهودی با تدقیق در این مسئله، ایرادات مهمی به این تلقی ساده از انطباق میان جهان و زبان وارد می‌شود. هیلاری پاتنم، فیلسوف نام‌دار معاصر امریکایی، نوعی خاص از رئالیسم را که خود «رئالیسم متافیزیکی» (از این پس به‌اختصار، رئالیسم) می‌خواند و مدعی چنین دیدگاهی دربارة ارتباط زبان و جهان است نقد می‌کند؛ وی در این راه از استدلال‌های مبتنی‌بر نظریة مدل نیز بهره می‌گیرد. نظریة مدل بخشی از علم ریاضیات است که روابط میان زبان و تعبیرهای زبان را بررسی می‌کند. متن حاضر سعی در توضیح، تحلیل، و نقد کم‌تر فنی و بیش‌تر شهودی «استدلال جایگشت» دارد که پاتنم علیه رئالیسم طرح کرده است. آن‌چه پاتنم در این استدلال سعی در نشان‌دادن آن دارد این است که مدلول یا مصداق عبارات زبان در نگاه رئالیستی قابل تثبیت‌شدن نیستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Permutation argument against Metaphysical realism

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 1
  • Salman Panahi 2
1 Associate Professor of Philosophy Department, Tarbiat Modares University
2 M.A. Student in Philosophy, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Realism is an intuitive idea which most people accept explicitly or implicitly. It is hard to find someone who does not accept mind-independent things or the relation between truth and states of affairs; however, how the connection between language and reality can be stated is a controversial issue, at least among philosophers. Based on the most popular theories about the problem, there is a direct correspondence between lingual elements and external world. At first glance, it seems acceptable, like many other intuitive ideas, but further examination reveals some dissatisfactions. Hilary Putnam, well known American contemporary philosopher, has criticized such a point of view (‘Metaphysical Realism’ as he has called), partly using model theoretic based arguments. Model theory is a branch of mathematical sciences which studies the connection between a language and its interpretations. This paper attempts, less technical and more intuitive, to examine Putnam's Permutation argument in which he uses model theoretic concepts and theorems to show that Metaphysical Realist is not able to fix reference of the elements of language via fixing truth value of the whole sentence in which those elements appear.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: model theory
  • Putnam
  • realism
  • permutation argument
اردشیر، محمد (1383). منطق ریاضی، تهران: هرمس.

 

Lewis, David (1984). ‘Putnam’s Paradox’, The Australasian Journal of Philosophy, Vol. 62, No. 3.

Miller, Alexander (2010). ‘Realism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), Available In http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/realism/.

Putnam, Hilary (1975). Mind Language and Reality, Cambridge University Press.

Putnam, Hilary (1981). Reason, Truth, and History, Cambridge University Press.

Putnam, Hilary (1983). Realism and Reason, Cambridge University Press.

Putnam, Hilary (2001). ‘Meaning and Reference’, Analytic Philosophy an Anthology, Martinich A. P. and Sosa (eds.), Blackwell.