1. ابهام و پارادوکس خرمن

داود حسینی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-26

چکیده
  در این نوشتار به معرفی مسئلة‌ ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت‌بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه‌پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه‌های موجود دربارة ابهام را بر اساس ملاک‌های مختلف دسته‌بندی کرده، توصیفی اجمالی ...  بیشتر

2. تحلیل سور شرطی لزومی مبتنی بر منطق جدید

علی‌رضا دارابی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-56

چکیده
  نوشتار حاضر تلاشی برای تحلیل سور شرطی لزومی است. رویکرد‌های متفاوتی در تحلیل سور شرطی وجود دارد. بعضی آن را شبه سور می‌دانند و بعضی آن را مبتنی بر منطق زمان و یا منطق موجهات تحلیل نموده‌اند. در این مقاله پس از بررسی و نقد این رویکرد‌ها، ابتدا مصادیق شرطی لزومی در زبان طبیعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم، سپس چگونگی فرمول‌بندی ...  بیشتر

3. بن‌بست حمل سلبی

داریوش درویشی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-82

چکیده
  ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می‌شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس‌هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ‌گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این ...  بیشتر

4. «هر تناقضی محال است» به چه معناست؟

رحمان شریف‌زاده؛ سید‌محمد‌علی حجتی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-91

چکیده
  اصل عدم تناقض، قاطعانه ادعا می‌کند که هر تناقضی محال است. در این نوشته، با تحلیل مفاهیمی چون «تناقض» و «عدم تناقض» و ارتباط این مفاهیم با عامل معرفتی (انسان)، نشان خواهیم داد که ادعای مذکور، حداکثر می‌تواند به این معنی باشد که انسان‌های فعلی نمی‌توانند تناقضی را توجیه کنند. اگر این تحلیل، درست باشد، اصل عدم تناقض، ...  بیشتر

5. منطق گزاره‌های داستانی

سمیه فریدونی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 93-112

چکیده
  التزامات هستی‌شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره‌های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می‌کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره‌ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می‌شود و گزاره‌های راجع ...  بیشتر

6. منطق‌های مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول

اسد‌الله فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-142

چکیده
  برای منطق دو نظام قدیم و جدید می‌شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می‌خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می‌کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر‌های بسیاری مشاهده می‌شود. برای نمونه، تقریر‌های ...  بیشتر

7. دفاع از رویکرد مبتنی بر نظریة معنا در تعیین مصداقِ ثوابت منطقی

امید کریم‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 143-158

چکیده
  در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید‌سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می‌کند و نشان می‌دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می‌توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت‌های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ...  بیشتر