دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398 
1. صورت های زمانی پارادوکس مور

صفحه 1-32

روح الله ابراهیم پور اصفهانی؛ مقداد قاری


2. انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشواری‌هایی در تحلیل‌ثانی، دفتر نخست 2 و 10‏

صفحه 33-62

محمدامین برادران نیکو؛ غلامرضا ذکیانی؛ مالک حسینی؛ حسن میانداری


4. منطق پیوسته

صفحه 89-120

سید محمد امین خاتمی؛ مسعود پورمهدیان


6. یک تبیین پارشناختی از عبارت‌های جمعی

صفحه 137-156

محسن شعبانی صمغ آبادی؛ لطف الله نبوی؛ سید محمد علی حجتی