مفهوم «جهان غیرمنطقی» از نظر ویتگنشتاین متقدم و رایل

رضا مثمر

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 231-248

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.5133

چکیده
  ویتگنشتاین در رسالة منطقی-فلسفی در شمار‌ه‌های ۳.۰۳۱-۳.۰۲ می‌گوید که جهانی غیرمنطقی تصورناپذیر است و درباره‌اش نمی‌توان سخن گفت. رایل (1946) مدعی شده است که اصولاً چیزی به نام معمای تصورناپذیری جهان غیرمنطقی و ناممکنی سخن در مورد چنین جهانی وجود ندارد. به زعم وی چنین معمایی وجود ندارد و بحث بر سر معناداری سخن در باب جهانی غیرمنطقی محصول ...  بیشتر