نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

10.30465/lsj.2021.6847

چکیده

پرسش محوری فرگه در مقاله در باب معنی و مدلول آن است که چگونه می توان تفاوت معرفتزایی جمله هایی به فرم a=a را از a=b توجیه کرد.a=a تحلیلی و پیشین است در حالی که a=b پسین است و ارزش شناختی متفاوتی دارد. نظریه معنی (sense) و مدلول فرگه برای پاسخ به همین پرسش طرح می شود.سنس نحوه رسیدن به یک مدلول است و تفاوت راههای رسیدن به یک مدلول توجیه گر چگونگی معرفتزایی اینهمانیهای تجربی است.در سنت تحلیلی توجیه معرفتزایی نقطه قوت نظریه فرگه محسوب می شود.ما بر آنیم استدلال کنیم که اگر ساختار منطقی پیشنهادی فرگه برای اینهمانیهای تجربی را مفروض گرفته و نظریه معنی و مدلول او را بپذیریم، آنگاه اساسا جایی برای کشف تجربی باقی نمی ماند.کشف تجربی در حالتی معنی پیدا می کند که ساختار منطقی متفاوتی به جمله های مورد بحث فرگه نسبت دهیم و در این صورت دیگر نیازی به نظریه معنی و مدلول نخواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive Puzzle

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahammad Ali Hodjati

Associate Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The main Frege’s question in “On sense and reference” is that how we can understand the difference between cognitive value of a=a and a=b? “a=a” is analytic and a priori while “a=b” is a posteriori and has different cognitive value. Frege’s theory of sense and reference wants to answer to this question. Sense is mode of presentation of the reference. The difference between modes of presentation of reference can be a good reason for cognitive value of empirical identities. In analytic philosophy, this response is considered as some strength of Frege’s theory. We are going to argue that if we accept the suggested logical form by Frege and his theory of sense and reference, then empirical discovery is vanished. We ascribe other logical form to Frege’s intended sentences and this form displays the requirement for empirical discovery and it does not need to resort to his theory of sense and reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense
  • reference
  • identity
  • description
  • cognitive value
  • empirical