نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30465/lsj.2022.41748.1406

چکیده

درباره صورت منطقی فرضیه‌ربایی نظریه‌های مختلفی وجود دارد. پیرس به عنوان منطق‌دانی که این نوع فرایند ذهنی را معرفی و نا‌مگذاری کرد، آن را در کنار استدلال‌های قیاسی و استقرایی قرار داد. اما صورت-بندی و فرایند استنتاجی که فرضیه‌ربایی در خود دارد هنوز محل ابهام است و این تردید را به وجود می‌آورد که شاید فرضیه‌ربایی فرایندی استدلالی نباشد. در این مقاله سعی کرده‌ایم این تردید را تقویت کنیم؛ بدین ترتیب که نشان داده‌ایم فرض غریزی بودن فرضیه‌ربایی در نوشته‌های پیرس نیز به صورت ضمنی دیده می-شود و اگر فرضیه‌ربایی غریزی باشد دیگر استدلالی نیست. همچنین با توجه به آراء اندیشمندان گذشته، مانند ابن‌سینا، نشان داده‌ایم که می‌توان فرضیه‌ربایی را مربوط به قوه وهم دانست که بین انسان و حیوانات دیگر مشترک است. این دیدگاه نشان می‌دهد که چرا حیوانات نیز می‌توانند مانند انسان‌ها از داده‌های حسی فراتر روند و چیزی شبیه یافتن فرضیه‌های طبیعی یا علّی از خود نشان دهند. همچنین یافته‌های روان‌شناسان تجربی جدید نیز حاکی از آن است که ذهن انسان دارای سیستمهای تصمیم‌گیری و صدور حکم مختلف است که همه آنها استدلالی نیستند و با توجه به مثالهایی که از فرضیه‌ربایی وجود دارد، می‌توان آن را فرایندی متعلق به سیستم 1 ذهن دانست که سریع و غیراستدلالی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining and criticizing the process of abduction as an argumentative process

نویسنده [English]

  • Hooman Mohammad Ghorbanian

Assistant Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

There are various theories about the logical form of abduction. Peirce, as the logician who introduced this type of mental process, placed it alongside deductive and inductive reasoning. But the logical form and inference process involved in the abduction is still unclear, raising the suspicion that the abduction may not be an argumentative process. In this article, we have tried to reinforce this idea: We have shown that the assumption that the abduction is instinctive is also implicit in Peirce's writings and if the abduction is instinctive, it is no longer an argument. Also, according to the views of past thinkers, such as Ibn Sina, we have shown that abduction can be related to the estimation faculty that is common between humans and other animals. This view shows why animals can go beyond sensory data and show something like finding natural or causal hypotheses. The findings of new experimental psychologists also suggest that the human mind has different decision-making and judgment systems, not all of which are argumentative. And according to the examples of abduction, abduction can be considered as a process belonging to system 1 of the mind, which acts quickly and non-argumentatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abduction
  • argumentative process
  • instinct
  • estimation faculty
  • system 1 and 2 of the mind