1. کاربردهای منطق در آنالیز ریاضی

کریم خانکی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 15-31

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2021.20623.1228

چکیده
  از ابتدای پیدایش منطق جدید، پیوندهای بنیادی بین منطق و شاخه‌های مختلف ریاضیات ایجاد شده است که منجر به حل مسایلی در ریاضیات و بلعکس حل مسائل بنیانی در خود منطق گردیده است. یکی از چالش‌های روش منطقی در مطالعه ساختارهای ریاضی عدم امکان مطالعه بعضی از ساختارهای مهم ریاضیات، از جمله ساختارهای موجود در آنالیز، در قالب زبان و منطق مرتبه ...  بیشتر

2. منطق پیوسته

سید محمد امین خاتمی؛ مسعود پورمهدیان

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 89-120

http://dx.doi.org/10.30465/lsj.2019.4149

چکیده
  منطق پیوسته تعمیمی از منطق کلاسیک به یک منطق با مجموعه مقادیر درستی بی‌نهایت مقداری است. بسیاری از نتایج منطق کلاسیک و نظریه مدلِ آن به منطق پیوسته تعمیم داده شده‌اند. منطق پیوسته نه تنها در بررسی و تحلیل خواص ساختارهای مباحث آنالیز ریاضی کاربردهای فراوانی دارد، بلکه باعث بوجود آمدن نگرش‌های جدیدی در نظریه مدل منطق کلاسیک نیز شده ...  بیشتر