مدیر مسئول


غلامحسین مقدم حیدری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه علم و فناوری

سردبیر


غلامرضا ذکیانی دانشگاه علامه طباطبایی

منطق

اعضای هیات تحریریه


محمد‌علی اژه‌ای دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذکیانی دانشگاه علامه طباطبایی

منطق

اعضای هیات تحریریه


احد فرامرز قراملکی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسین کلباسی اشتری دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


فرشته نباتی دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


لطف‌الله نبوی دانشگاه تربیت مدرس

منطق

مدیر داخلی


مهدی محمدی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اندیشه سیاسی

  • mahdimohammadi19766gmail.com