انسان، مجهول مطلق، و خبر؛ در پاسخ به یک نقد

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشیار فلسفه تربیت مدرس

چکیده

ما در مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»، با برگرفتن رویکرد جدیدی تلاش کردیم تا راه‌حل تازه‌ای برای پارادوکس اخبار از مجهول مطلق بیابیم. مقاله‌ای تحت عنوان «نقدی بر مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»» (اسدی: 1392) تلاش کرده است با طرح انتقادهایی، موضع ما در این مقاله را به چالش بکشد. در این مقاله مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقادهای وی را به بحث خواهیم گذاشت و ارزیابی خواهیم کرد. چنان‌که خواهیم دید این انتقادات‌ نمی‌توانند برای موضع ما مسئله‌ای ایجاد کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human, Absolute Unknown, and Information; A Reply to a Critique

نویسندگان [English]

  • Rahman Sharifzadeh 1
  • Mohammad Ali Hodjati 2
1 Ph.D Student of Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural
2 . Associate Professor of Philosophy Department, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In a paper entitled ‘the paradox of informing from absolute known; analyzing the concept of information’ we attempted, through a new approach, to find a new solution to the paradox of informing from absolute unknown. In his paper ‘A critique of ‘the paradox of informing from absolute unknown; analyzing the concept of information’’ Asadi has tried to challenge our arguments. However in his paper we have found some incorrect and superficial analysises, weak criticisms, and misunderstanding of some of our ideas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: absolute non-existent
  • absolute unknown
  • the paradox of informing from absolute known
  • Information
  • declaration
 

اسدی، مهدی (1392). «نقدی بر مقالة «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»»، منطق‌پژوهی، ش 6.

ابن‌سینا (1315). دانش‌نامة علایی، منطق و فلسفه، به‌تصحیح و تحشیة احمد خراسانی، تهران: چاپ‌خانة مرکزی تهران.

شریف‌زاده، رحمان و محمدعلی حجتی (1391). «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»»، منطق‌پژوهی، ش 5.

کریپکی، سول (1381). نام‌گذاری و ضرورت، ترجمة کاوه لاجوردی، تهران: هرمس.

کواین، ویلادیمر ارمن (1374). «دو حکم جزمی تجربه‌گرایی»، ترجمة منوچهر بدیعی، فلسفه و کلام ارغنون، ش 7 و 8.

مطهری، مرتضی (1404 ق). شرح مبسوط منظومه، ج 1، تهران: حکمت.