دیدگاه فرگه درباره ی این همانی با التفات به کتاب «مفهوم نگاشت» و رساله ی «در باب معنا و دلالت»

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران

چکیده

«این­همانی» یکی از مهم­ترین و در عین حال بحث­برانگیزترین مسائل مطرح شده در آثار فرگه است. در این مقاله به بررسی دیدگاه او در باب این موضوع و شرح و نقد تفسیرهای مختلف از آن خواهیم پرداخت. پرسش اصلی ما این است که این­همانی بین چه عناصری برقرار می­شود. ابتدا دیدگاه فرگه را نسبت به این­همانی در «مفهوم­نگاشت» توضیح می­دهیم. از آنجا ­که تأملات نهایی فرگه راجع به این­همانی در دیگر اثر شناخته­شده­اش یعنی «معنا و دلالت» مطرح ­می­شوند، در بخش بعدی مفهوم این­همانی را در این مقاله شرح می­دهیم. در نوشته­ی کنونی هدف نقد نظر فرگه نیست، بلکه پیش از آن مقصود ما فهم نظر فرگه است، زیرا تنها در این صورت می­توان مسائل مهمی همچون ماهیت عدد در «مبانی علم حساب» و تناقض­نماهای مطرح شده از سوی راسل در نسبت با اصل موضوعه­ی پنجم فرگه در «قوانین علم حساب» را دریافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frege’s view of Identity, considering “Begriffsschrift” and “Über Sinn und Bedeutung”

نویسنده [English]

 • Taleb Jaberi
University of Tehran
چکیده [English]

Identity is one of the most important and at the same time controversial topics in Frege’s writings. In this essay we discuss his account of this subject and try to explain and criticise it’s different interpretations. Our main question is about the elements that Identity is a relation between them. First of all we explain Frege’s view of Identity in “Begriffsschrift” (Conceptual Notation). The last considerations of Frege about this subject are represented in another well known work of him which is called “Über Sinn und Bedeutung” (On Sense and Reference), therefore in the next section we examine the concept of identity in this essay. The aim of this essay is not criticizing the view of Frege, but primarily to understand it, because that is the only way that we can grasp crucial issues like the essence of number in “Die Grundlagen der Arithmetik” (Foundations of Mathematics) and Russell’s paradoxes concerning the fifth axiom of “Grundgesetze der Arithmetik” (Basic Laws of Arithmetic)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frege
 • identity
 • content
 • reference
 • Sense
 • Anthony Kenny, frege: An Introduction to the Founder of Modern Analytic Philosophy, Blackwell, 2000
 • Beaney M, Frege: Making Sense, Duckworth, London, 1996
 • Danielle Macbeth, Frege’s Logic, Harvard University Press, 2005
 • Guillermo E.Rosando Hddock, A Critical Introduction to the Philosophy of Gottlob Frege, Ashgate, 2006
 • Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle, Verlag Von Louis Nebert, 1879
 • Gottlob Frege, Über Sinn und Bedeutung, in Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF 100, 1892, S. 25-50
 • Hans Sluga, Gottlob Frege, Routledge, 1980
 • Kevin C. Klement, Frege and the Logic of the Sense and Reference, Routledge, 2001
 • Jeremy D.B.Walker, A Study of Frege, Oxford, 1965
 • Michael Dummet, Frege: Philosophy of Language, Harper & Row, 1973
 • Nusenoff, Frege on 'Possible Content of Judgment, in Analysis, Vol. 40, No. 2 (Mar., 1980)
 • Robert May, Frege on Identity Statements, In C. Cecchetto, G. Chierchia & M. T. Guasti (eds.), Semantic Interfaces: Reference, Anaphora, and Aspect. CSLI Publications. pp. 1-51, 2001