منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در این نوشتار نخست توصیفی از سیستم استاندارد فازی به ‌عنوان نظریه‌ای دربارة ابهام طرح می‌شود؛ بدین قرار که ابتدا پشتوانه‌های شهودی این نظریه را مطابق ادعای حامیان آن مطرح می‌کنیم سپس بیانی نسبتاً صوری از سیستم استاندارد منطق فازی ارائه می‌کنیم. درادامه راه‌ حل‌های مبتنی‌بر این سیستم برای پارادوکس خرمن معرفی می‌شوند، پس از آن این سیستم در دو موضع نقد می‌شود؛ نقد نخست این است که پاسخ‌های معمول حامیان فازی به مسئلة مقادیر دقیق ارزش یا کافی نیست یا مرتبط نیست. بر اساس نقد دوم، این سیستم راه‌ حل یک‌نواختی برای پارادوکس خرمن، خصوصاً در بخش روان‌شناختی، ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Logic, Vagueness and Sorites Paradox

نویسنده [English]

  • Davood Hosseini
چکیده [English]

In this paper I first explain the fuzzy system and its roots in language speakers’ intuition, as claimed by its champions. I then introduce a quasi-formal interpretation of the standard logical system of fuzzy. After that I criticize the theory in two ways: first, I argue that its proponent's responses to the problem of Exact Truth-values are irrelevant or insufficient. Second, I show the theory does not have a uniform solution to the Sorites Paradox; especially the psychological parts of proposed solutions are not persuasive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • degrees of truth
  • exact truth value
  • psychological solution of paradox
  • Sorites paradox