پارادوکس اخبار از مجهول مطلق: تحلیل مفهوم «خبر»

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة علم و فنّاوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گروه فلسفة دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله نخست از این بحث‌ می‌کنیم که پارادوکس اخبار از مجهول مطلق چه فرقی با پارادوکس‌هایی چون مجهول یا معدوم مطلق دارد و این پارادوکس چگونه با پارادوکس اخبار از معدوم مطلق هم‌ساختار است، سپس نشان‌ خواهیم داد که هرچند راه ‌حل تمایز حملین برای دفع شبهة معدوم یا مجهول مطلق کفایت می‌کند، اما نمی‌تواند شبهة اخبار را حل کند. درادامه راه‌ حل دیگری را ارائه خواهیم کرد؛ با تحلیل مفهوم خبر و تمییز «خبردادن از مجهول مطلق» و «سخن‌گفتن دربارة آن» نشان خواهیم داد که «قابل اخبار ‌نبودن مجهول مطلق» نه خبر‌ی از مجهول مطلق بلکه خبری از وضعیت معرفتی انسان می‌دهد؛ بنابراین پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تناقضی را نتیجه نخواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The paradox of Informing from Absolute Unknown: Analyzing the Concept of ‘Information’

نویسندگان [English]

  • Rahman Sharifzadeh 1
  • Seyyed Mohammad Ali Hojati 2
چکیده [English]

In this paper, after criticizing Sadra’s solution which is the distinction between Primitive and Common Predications, we will suggest a new solution based on analyzing the concept of ‘informing’ and show that ‘our inability of informing from absolute unknown’ is a feature of our cognitive state, not absolute unknown itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute unknown
  • absolute non-being
  • informing from
  • talking about