نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه منطق، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرانتس برنتانو ‌Franz Brentano (1838-1917))) یکی از فیلسوفان نیمة دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. جایگاه ویژة وی را می‌شود از دو جنبه نشان داد. یکی آن پیوند یا پلی است که می‌توان به واسطة او بین فلسفة تحلیلی و قاره‌ای برقرار کرد و دیگری آن که آموزه‌ها و تحلیل‌های او هم چنان می‌تواند سرچشمة بسیاری از پژوهش‌های فلسفی باشد، همچنان که یک قرن پیش چنین بود، اما سایة سنگین شاگردان مستقیم و غیرمستقیم‌اش و متأثرانِ از او، مانع آن شد که این بصیرت‌ها بی‌واسطه به دست ما برسند. تلاش‌های اخیر برای بازشناساندن او، نشان از آن دارد که برنتانو در بسیاری زمینه‌ها هنوز حرفی برای گفتن دارد، و شاید به بیان دقیق‌تر، حرف‌های او هم‌چنان می‌تواند نقطة عزیمتی برای مباحث عمیق فلسفی باشد. برنتانو همانند دیگر فیلسوفان اثرگذار در زمینه‌های متفاوتی به فعالیت فلسفی پرداخت، در روان‌شناسی فلسفی، وجودشناسی(Ontology)، معرفت‌شناسی، منطق قیاسی، نظریة ارزش، اخلاق، الهیات فلسفی، تاریخ فلسفه و دیگر موضوعات. این مقاله تنها به تأثیر برنتانو بر منطق قیاسی می‌پردازد. اصلاحات برنتانو بر منطق صوری، حول محور یک تز بنیادین صورت گرفته است. بنا به این تز، تمامی احکام موضوعیـ محمولی باید به صورت احکام وجودی در آیند. در این مقاله نحوة شکل‌گیری این تز و تأثیر آن بر منطق قیاسی نشان داده شده است. باید در نظر داشت که فهم کامل اصلاحات برنتانو بر منطق ارسطویی در گروی آشنایی با مسائلی است که ربط مستقیمی به منطق صوری ندارند و از آن جمله، مسائل مربوط به وجود‌شناسی و معرفت‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brentano’s Revision of Syllogistic Logic

نویسنده [English]

  • Faraz Attar

MA student of philosophy, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Franz Brentano was one of the most influential philosophers of the second half of nineteenth and early twentieth century. His major role in the history of philosophy can be shown through two aspects. One is that in virtue of his philosophy, we can make a link between the analytic and continental philosophies, and the other is that his doctrines and analyses can still be an origin for most of the philosophical investigations, as it was one century ago; although, because of the glorious personality of his direct and indirect students, his thoughts and insights have been not achieved immediately. Recent efforts in order to re-find and re-understand his philosophy show that Brentano has many valuable ideas in many different areas of philosophical investigations. These efforts show, more precisely, that his thoughts can still be a significant starting point for philosophical inquiry. Brentano’s works, like other influential philosophers’, covers a wide range of philosophical subjects including philosophical psychology, ontology, epistemology, syllogistic logic, ethics, philosophical theology, history of philosophy and many others. This article only focuses on the Brentano’s impact on syllogistic logic. His revision of formal logic has been done around the axis of a fundamental thesis according which all of the subject-predicate judgments should be reduced to existential judgments. We will explore, in this article, the procedure of this thesis development in Brentano’s thought and also its consequences for syllogistic logic. To have a complete understanding of Brentano’s revision of Aristotelian logic, it is required to have some acquaintances with several subjects not directly related to formal logic; e.g. ontology and epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Franz Brentano
  • Revision of Syllogistic Logic
  • Subject-Predicate Judgments
  • Existential Judgments