انتقال ضرورت در موجهات ارسطو؛ نگاهی ارسطویی

نوع مقاله: ترجمه و نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری منطق فلسفی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مسائل اساسی و مهم، راجع به موجهات ارسطو ناهم‌خوانی آرای وی در باب ضرورت، با آموزه‌های وی در حالت قیاس‌های مطلقه است. این مسئله از زمان خود ارسطو تاکنون مناقشات بسیاری را ایجاد کرده و تا امروز بیش‌تر محققان را به این نتیجه رسانده که ارسطو در موجهات خود دچار تناقض است. در این مقاله سعی شده تا با قرائتی جدید ولی تا جای ممکن منطبق با آرای ارسطو، از متن آثار خود وی و همچنین آثار شارحان نزدیک‌تر به وی مانند اسکندر افرودیسی، تفسیری ارائه شود تا مسئلة انتقال ضرورت از یک مقدمة ضروری به نتیجه توضیح داده شده و دیدگاه و استدلال ارسطو که چنین موردی را ممکن می‌سازد روشن شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity Transition in Aristotle’s Modal Logic;an Aristotelian View

نویسنده [English]

  • Hamed Bastin
Ph.D Student in Philosophical Logic, Tarbiat Modares University,
چکیده [English]

One of the crucial problems concerning Aristotle's modal logic is the incompatibility of his claims about the necessity and his teachings in the case of absolute syllogism. This problem has led to many controversies since Aristotle time, and most researchers have come to the conclusion that Aristotle’s modal logic is contradictory. This article attempts through a new reading, which is as compatible as possible with Aristotle's claims, and based on his works and also his closer interpreters’ works such as Alexander of Aphrodisias, explains transferring necessity from a necessary premise to the conclusion and shows how Aristotle's viewpoint makes our argument possible and sound.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Modal Logic
  • Aristotle
  • Necessity
  • Alexander of Aphrodisias
  • syllogism
ارسطو (1389). مابعدالطبیعه، متافیزیک، ترجمة شرف‌الدین خراسانی، تهران: حکمت.

نباتی، فرشته (1388). «استنتاج نتایج ضروری در ضرب‌های با یک مقدمة ضروری، مسئله‌ای در موجهات ارسطو»، متافیزیک، دورة جدید، ش 3 و 4.

 

Alexander of Aphrodisias (1999). On Aristotle’s Prior Analytics 1.8-13, Trans. Mueller I. and Gould J., Ithaca: Cornell University Press.

Aristotle (1955). The Works of Aristotle, Vol. I, Categoria and de Interpretatione; Analyticapriora; Analyticaposteriora and Topica and de Sophisticselenchis, trans. Ross, W. D., Oxford: Oxford University Press.

Aristotle (2012). Prior Analytics, Trans. Jenkinson A. J., ebooks@adelaide, Available In http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8pra.

Klima G. (2001). ‘Existence and Reference in Medieval Logic’, In Hieke A., Morscher E. (eds.), New Essays in Free Logic, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Ross, W. D. (1995). Aristotle, Oxford: Routledge.