راه‌حلی به پارادوکس معدوم مطلق

نوع مقاله : ترجمه و نقد

نویسنده

دکترای فلسفة اسلامی، دانشگاه تهران mahdiassadi@ut.ac.ir

چکیده

‌در حل ‌پارادوکس معدوم مطلق (معدوم در ذهن و خارج) راه‌حل‌های گوناگونی مطرح شده است؛ راه‌حل‌هایی چون: اختلاف در مفهوم و مصداق و معادل‌های آن که رایج‌ترین پاسخ است؛ اختلاف در بتّی و غیر بتّی و معادل‌های آن و غیره. این نوشتار با اشاره به نقدپذیری این راه‌حل‌ها مدعی است راه‌حل درست همان شناخت‌پذیری عدم‌ مطلق است. این راه‌حل گرچه مورد توجه شمار اندکی از اندیشمندان نیز بوده است نشان خواهیم داد راه‌حل این عدة قلیل، به‌ دلیل توجه ‌نکردن به تعریف دقیق و قوی معدوم مطلق شناخت‌ناپذیر و خبرناپذیر رایج، همگی خدشه‌پذیر هستند. اما خود، با جمع‌بندی و تلفیق قوی‌ترین تعریف معدوم مطلق رایج در فلسفة اسلامی در طی تاریخ، در دیدگاه برگزیده به چهار طریق شناخت‌پذیری معدوم مطلق را نشان‌ خواهیم داد؛ از طریق: الف) اصل تناقض؛ ب) عدم بماهو عدم؛ ج) سالبه به انتفای موضوع؛ د) برهان خلف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Resolution to the Absolute Non–Existent Paradox

نویسنده [English]

  • Mahdi Assadi
Ph.D of Islamic Philosophy, Tehran University
چکیده [English]

external world and in the mind as well) paradox, so many solutions have been suggested: The difference in the intension and extension and its equivalent; the difference in the battī and lā–battī and its equivalent; and so forth. Having a glance at the incorrectness of these resolutions, the essay shows the knowability of the absolute non–existent. Although here a few of thinkers previously have tried to show the knowability, we will show that their resolutions, due to not paying attention to the exact and strong definition of the unknowable and un-declarable absolute non–existent, are problematic. By summing up the different versions of the meaning in question, we will argue for the knowability of the absolute non–existent by means of four proofs: 1. the principle of non–contradiction; 2. non–existence qua non–existence; 3. the non–existentiality of the subject; 4. proof by reductio ad absurdum.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: paradox؛ absolute nonexistent؛ contradiction؛ nonexistence qua nonexistence؛ non–existentiality of the subject
  • the stages of mind