دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-145 
2. بررسی قاعدة نقض تالی

صفحه 31-53

سید محمدعلی حجتی؛ علی‌رضا دارابی؛ لطف‌الله نبوی


3. منطقِ طریقِ اولایی در آیات قرآن

صفحه 55-69

محمود زراعت پیشه؛ عاطفه رنجبر دارستانی


6. مسئلة «هست و باید» و پارادوکس پرایور

صفحه 125-145

لطف‌الله نبوی؛ زینت آیت‌اللهی؛ محمد سعیدی‌مهر؛ محسن جوادی