بررسی انتقادی کثرت‌گرایی غایت‌محور در مورد منطق

نوع مقاله: پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

بر اساس کثرت‌گرایی بیل و رستال، هر سه نظام منطق کلاسیک، ربط و شهودی درست هستند. در این نوع از کثرت‌گرایی، منطق علمی هنجاری دانسته می‌شود؛ به این معنا که شخص با قبول صدق مقدمات یک استدلالِ معتبر ملزم به قبول نتیجه‌ی آن نیز خواهد بود. برخی از فلاسفه و منطق‌دانان با ارائه‌ی استدلال‌هایی تحت عنوان «استدلال فروپاشی» تلاش کرده‌اند ناسازگاری قبول توأمان رویکرد کثرت‌گرایی بیل و رستال و هنجارمندی منطق را نشان دهند. بااین‌حال، بلک‌ترنر و راسل با ارائه‌ی کثرت‌گرایی غایت‌محور تقریری از کثرت‌گرایی پیشنهاد کرده‌اند که مبتنی بر هنجارمندی منطق نبوده و از جانب استدلال فروپاشی تهدید نمی‌شود. در مقاله‌ی حاضر، با بررسی کثرت‌گرایی غایت‌محورمشخص کرده‌ایم که صرف ادعای هنجاری‌نبودن منطق کافی نبوده و لازم است بلک‌ترنر و راسل استدلالی قوی در جهت اثبات این ادعای خود ارائه دهند؛ همچنینتلاش کرده‌ایم نسخه‌ای را از استدلال فروپاشی پریست ارائه دهیم که همچنان بتواند علیه کثرت‌گرایی غایت‌محور به‌کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review of Telic Pluralism about Logic

نویسندگان [English]

  • Hamid Alaeinejad 1
  • Morteza Haji Hosseini 2
1 Postdoc Researcher, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

According to Beall and Restall pluralism, classical logic, relevant logic and intuitionistic logic are all correct. In this type of pluralism, logic is considered to be normative; in the sense that one who accepts the truth of the premises of a valid argument, is bounded to accept the result of that argument. Some philosophers try to show that accepting Beall and Restall pluralism is incompatible by the acceptance of the normativity of logic. However, Blake-Turner and Russell have proposed telic pluralism that is not based on the normativity of logic; claiming that their arguments is not threatened by the collapse argument. In this article, by examining telic pluralism, we have determined that Blake-Turner and Russell’s pluralism lacks strong arguments in defense of non-normativity of logic. On the other hand, we try to present a version of the Priest’s collapse argument that still can be used against telic pluralism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logic
  • telic pluralism
  • Blake-Turner and Russell
  • collapse argument
  • normativity
  • Beall and Restall
1- کلانتری، سید علی، (1392)، "در باب مجاز بودن باور"، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال 15، شماره 2، ص. 59- 73.

2- کلانتری، سید علی، (1397)، "بررسی نظریه هنجارمندی منطق با تکیه بر انتقادات هارمن و ارائه تبیینی از این نظریه"،فلسفه علم، سال هشتم، شماره دوم، ص. 81-103.

3- علایی‌نژاد، حمید، حاج‌حسینی، مرتضی، (1398)، "کثرت‌گرایی منطقی بیل و رستال؛ و وحدت‌گرایی حداقلی در مورد منطق"، فلسفه و کلام اسلامی، سال پنجاه و دوم، شماره دوم.

4- Beall, J., G. Restall, (2000). “Logical Pluralism,” Australasian Journal of Philosophy, Vol. 78, pp. 475–493

5- Beall, J., G. Restall, (2001). “Defending logical pluralism,” in Logical Consequence: Rival Approaches Proceedings of the 1999 Conference of the Society of Exact Philosophy, Stanmore: Hermes, pp. 1–22.

6- Beall, J.C., Restall, G., (2006). Logical Pluralism, Oxford: Oxford University Press

7- Blake-Turner, Russell, (2018). Logical pluralism without the normativity, DOIhttps://doi.org/10.1007/s11229-018-01939-3

8- Caret, Colin R., (2016), “the Collapse of Logical Pluralism has been Greatly Exaggerated”, Erkenn, DOI 10.1007/s10670-016-9841-7

9- Field, Hartry, (2009a), “What is the Normative Role of Logic?” Proceedings of theAristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 83 (2009), pp.251-268

10- Field, Hartry, (2009b). “Pluralism in logic,” The Review of Symbolic Logic, 2/2, pp. 342–359

11- Harman, G., (1984). Logic and Reasoning, Synthese, Vol. 60, Issue 1, pp. 107–127.

12- Harman, G. (1986). Change in view: Principles of reasoning, Cambridge: MIT Press.

13- Hjortland, Ole Thomassen, (2013). “Logical Pluralism, Meaning-Variance, and VerbalDisputes,” Australasian Journal of Philosophy, Vol. 91, No. 2, pp. 355-373

14- Keefe, R., (2014). What Logical Pluralism Cannot Be, Synthese, Vol. 191, pp. 1375-1390

15- Kellen, Nathan, (2018). The Normative Problem for Logical Pluralism, Inquiry, DOI: 10.1080/0020174X.2018.1548375

16- Priest, Graham, (2006). Doubt Truth to be a Liar, Oxford: Clarendon Press

17- Read, Stephen, (2006). “Monism: The One True Logic,” In D. de Vidi& T. Kenyon (eds.), A Logical Approach to Philosophy: Essays in Memory of Graham Solomon, Springer

18- Russell, Gillian, (2017). “Logic Isn’t Normative”, Inquiry, https://doi.org/10.1080/0020174X.2017.1372305

19- Russell, Gillian, (2019). "Logical Pluralism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/logical-pluralism/

20- Shah, N. (2003). "How Truth Governs Belief", Philosophical Review, Vol. 112, pp. 447-482.

21- Shapiro, Stewart, (2011). “Varieties of Pluralism and Relativism for Logic”, in A Companion to Relativism, Edited by Steven D. Hales, Blackwell Publishing, pp. 526-552

22- Stei, Erik, (2017).“Rivalry, Normativity, and the Collapse of Logical Pluralism, Inquiry”,DOI: 10.1080/0020174X.2017.1393198

23- Steinberger, F., (2019). “Logical Pluralism and Logical Normativity,” Philosophers’ Imprint, Vol. 19, No. 12.

24- Whiting, D. (2010). "Should I believe the truth?" dialectica, Vol. 64, No. 2, pp. 213–224.

25- Williamson, T., (1988).“Equivocation and Existence”, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 88, pp. 109-127, Published by Oxford University Press.